Loga UE

/ Opis kontraktu

Przedmiotowy kontrakt stanowi fragment drogi ekspresowej S-19 leżącej w szlaku komunikacyjnym VIA CARPATIA przebiegającym przez Litwę, Polskę, Słowację i Węgry.
Kontrakt zlokalizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w powiecie niżańskim na terenach gmin Jarocin, Ulanów, Rudnik nad Sanem, Nisko oraz na terenie Miasta Nisko, a także w powiecie stalowowolskim na terenach gminy Pysznica, oraz na terenie województwa lubelskiego w powiecie janowskim na terenach gminy Janów Lubelski.

Na zakres kontraktu składają się następujące roboty:
- Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej o nawierzchni bitumicznej;
- Zadanie A: węzeł drogowy „Zdziary” – węzeł typu WB typu „karo” wraz z niezbędnym przełożeniem / przebudową dróg dochodzących do węzła;
- Zadanie A: dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP rodzaju I): Bukowa I i Bukowa II;
- Zadanie B: przeprowadzenie drogi ekspresowej S19 nad linią kolejową - zaprojektowanie i budowa wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową LK 66;
- Zadanie B: most przez rzekę San;
- Zadanie C: węzły drogowe: „Rudnik nad Sanem” i „Nisko Południe”;
- Zadanie C: przeprowadzenie drogi ekspresowej S19 nad linią kolejową – zaprojektowanie i budowa wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową normalnotorową nr LK 68 relacji „Lublin – Przeworsk” wraz z przebudową sieci trakcyjnej;
- Zadanie C: przeprowadzenie drogi ekspresowej S19 nad linią kolejową – zaprojektowanie i budowa wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową szerokotorową (LHS) nr LK 65 relacji „Most na rzece Bug – Sławówka Płd.”;
- przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową;
- budowę dróg innych niż droga ekspresowa (obsługujące tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe);
- należy zapewnić skomunikowanie istniejącej stacji paliw przy DK19 z drogą publiczną,
- przebudowę istniejących oraz budowę nowych zatok autobusowych,
- budowę tymczasowych dróg technologicznych wynikających z przyjętej przez Wykonawcę technologii wykonywania robót,
- wycinkę i nasadzenie drzew i krzewów,
- budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów;
- przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową;
- pasy technologiczne;
- budowę i przebudowę zjazdów z dróg obsługujących lub innych dróg niższej kategorii;
- rozbiórkę w niezbędnym zakresie obiektów budowlanych;
- obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową;
- system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne;
- urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń;
- infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne;
- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych;
- sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego;
- oświetlenie drogowe;
- oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych oraz wyposażenie ww. drogi w urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej;
- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp;
- oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;
- po zakończeniu Robót wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę;
- dokonanie uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizowanie ww. zobowiązania;
- wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych;
- wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;
- budowę Systemu Zarządzania Ruchem;
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej wraz z dokumentami niezbędnymi do użytkowania drogi przez zarządcę.

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej:
- przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich,
- odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych,
- skrócenie czasu podróży,
- oszczędności paliwa,
- zapewnienie komfortu jazdy,
- zmniejszenie ryzyka wypadków,
- ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg,
- przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów,
- poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na kierunku północ – południe

/ ZAMAWIAJĄCY
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
reprezentowany przez pełnomocników Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl