/ NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0055/19-00

/ NAZWA PROJEKTU
„Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, odc. w. Lasy Janowskie (bez węzła) – w. Nisko Południe (z węzłem)”
/ NAZWA KONTRAKTU
Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Lasy Janowskie do węzła Nisko Południe z podziałem na trzy zadania:” Zadanie „B” od węzła Zdziary (bez węzła) do węzła Rudnik nad Sanem (bez węzła) o dł. ok. 9km

Opis kontraktu

Przedsięwzięcie to jest jednym z elementów budowy nowoczesnego systemu komunikacyjnego Rzeczpospolitej, który pozwoli na uzyskanie wymiernych korzyści w systemie dróg publicznych (poprawa bezpieczeństwa na drodze, zwiększenie przepustowości, poprawa jakości komunikacji samochodowej na tym odcinku) na poziomach: regionalnym i krajowym i europejskim. Budowana trasa będzie drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu, wraz z siecią powiązań z innymi drogami publicznymi. Inwestycja obejmuje budowę drogi, obiektów inżynierskich oraz węzła drogi ekspresowej.Początek odcinka realizacyjnego przyjęto za węzłem „Lasy Janowskie” w granicach województwa lubelskiego. Początkowo droga ekspresowa S19 przebiega równolegle do istniejącej drogi krajowej DK19. Następnie po przekroczeniu rzeki Bukowa droga kieruje się w lewo omijając stawy, przecina obszary leśne gdzie zlokalizowano po obu stronach drogi MOP Bukowa rodzaju I. Po wschodniej stronie, za cmentarzem droga omija miejscowość Domostawa. Dalej przecina kompleks leśny i krzyżuje się z DK 19, kierując się przez obszary polno – leśne w stronę miejscowości Kutyły, którą omija od zachodu. Następnie kieruje się na wschód i w okolicy miejscowości Zdziary poprzez łącznik dochodzi do drogi krajowej nr 19) w węźle Zdziary.

Zakres inwestycji:
Zakres robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu drogi ekspresowej S-19 na odcinku od węzła Lasy Janowskie do węzła Zdziary wraz z węzłem Zdziary, skrzyżowaniami, miejscami obsługi podróżnych, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną nie związaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni dogęszczającej.
Obiekty inżynierskie:
Planuje się budowę:
- mosty: 2
- wiadukty (w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich górą i dołem): 10
- kładka dla pieszych: 1
- przepusty (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt): 15
Węzły:
Na przedmiotowym odcinku drogi przewidywana jest budowa jednego węzła drogowego Zdziary” – węzeł typu WB typu „karo” wraz z niezbędnym przełożeniem/przebudową dróg dochodzących do węzła;
MOP-y:
Na przedmiotowym odcinku drogi przewidywana jest budowa jednej pary MOP I Bukowa. MOP rodzaju I pełni funkcję wypoczynkową. Jego podstawowe wyposażenie stanowią stanowiska postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych, jezdnie manewrowe, urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie.
Bezpieczeństwo:
Bezpieczeństwo ruchu zagwarantowane zostanie poprzez właściwy dobór rozwiązań geometrycznych trasy zarówno w planie jak i wysokościowych z uwzględnieniem zakładanej prędkości projektowej. Docelowo zostaną wykonane urządzenia bezpieczeństwa ruchu takie jak:
- bariery ochronne – rozdzielające ruch i osłonowe,
- przejazdy awaryjne,
- wjazdy awaryjne,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- ogrodzenie drogi ekspresowej;
- system zarzadzania ruchem.