Loga UE

Aktualności

śro, 10/11/21

Wydanie Świadectwa Przejęcia

pon, 11/10/21

Otwarcie drogi ekspresowej S19

/ Zakres robót

 

Droga ekspresowa S19

Zgodnie z wymaganiami PFU trasę drogi ekspresowej S19 poprowadzono na podstawie opracowań z etapu koncepcji programowej z uwzględnieniem niewielkich korekt w granicach DoŚU. Oś trasy głównej w planie prowadzona jest po nowym śladzie, głównie po terenach leśnych oraz terenach pól uprawnych. Od km około 1+100 - 2+300 projektowana droga ekspresowa prowadzona jest bezpośrednio przy korpusie istniejącej drogi krajowej nr 19. W km około 4+937 projektowana droga ekspresowa przecina istniejąca drogę krajową nr 19, projektowany wiadukt drogowy w ciągu S19 prowadzony nad DK19 w km około 957,36 (km obiektu 4+956,35)

Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S19 zaprojektowano w oparciu o następujące parametry techniczne:

• przekrój drogi: 2 x 2 (docelowo 2 x 3 – rezerwa pod trzeci pas ruchu na zewnątrz)

• klasa techniczna: S

• prędkość projektowa: Vp = 100 km/h

• prędkość miarodajna: Vm = 110 km/h

• prędkość obliczeniowa do sprawdzenia warunków widoczności na zatrzymanie: Vobl = 110 km/h

• ilość pasów ruchu: 2 x 2 x 3,5 m (docelowo 2 x 3 x 3,5 m)

• szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami: min. 5,0 m

• szerokość opaski wewnętrznej: 0,5 m

• szerokość pasa awaryjnego: 2,5 m

• szerokość pobocza gruntowego: min. 0,75 m (lub większa w przypadku lokalizacji oświetlenia, urządzeń BRD, ochrony środowiska oraz innych urządzeń i obiektów do elektronicznego systemu poboru opłat a także systemu zarządzania ruchem)

• szerokość korony drogi: min. 25,5 m (lub większa w przypadku lokalizacji oświetlenia, urządzeń BRD, ochrony środowiska oraz innych urządzeń i obiektów do elektronicznego systemu poboru opłat a także systemu zarządzania ruchem)

• szerokość pasa drogowego: min. 50 m

• kategoria ruchu: KR7

• obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

• skrajnia pionowa: min. 5,0 m

Węzeł Zdziary

W ramach projektu drogi ekspresowej S19 w km około 8+626 (403+614) zaprojektowano węzeł typu WB „karo" z dwoma średnimi rondami, łącznikiem nr 2 pomiędzy rondami (poprowadzonym pod drogą ekspresową) oraz czterema jednokierunkowymi łącznicami typu P1. Węzeł będzie stanowił (poprzez łącznik nr 1 - planowana droga powiatowa lub wojewódzka) połączenie istniejącej (przebudowywanej) drogi krajowej nr 19 z nowoprojektowaną drogą ekspresową S19. Wykonany węzeł zapewni wszystkie relacje skrętne drogi krajowej DK19 z drogą ekspresową S19.

Łącznik nr 1 (planowana droga powiatowa lub wojewódzka) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami PFU do granicy przewidywanego terenu na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wynikającej z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU) - od węzła km około 0+672,97 do km około 0+228,69 (kilometraż wg. Koncepcji Programowej opracowanej przez firmę SWECO Engineering Sp. z o.o.). Pozostały odcinek Łącznika nr 1 wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową DK 19 i drogą powiatową nr 1048R zostanie zaprojektowany i wykonany w ramach zadania B (innego odcinka realizacyjnego).

Łącznik nr 1 zaprojektowano w oparciu o następujące parametry techniczne:

• przekrój drogi: 1 x 2

• klasa techniczna: G

• prędkość projektowa: Vp = 50 km/h

• prędkość miarodajna: Vm = 70 km/h

• prędkość obliczeniowa do sprawdzenia warunków widoczności na zatrzymanie: Vobl = 70 km/h

• ilość pasów ruchu: 2 x 3,5 m

• szerokość opaski zewnętrznej: 0,5 m

• szerokość pobocza gruntowego: min. 1,5 m (lub większa w przypadku lokalizacji oświetlenia, urządzeń BRD, ochrony środowiska oraz innych urządzeń i obiektów do elektronicznego systemu poboru opłat a także systemu zarządzania ruchem)

• szerokość korony drogi: min. 11,0 m (lub większa w przypadku lokalizacji oświetlenia, urządzeń BRD, ochrony środowiska oraz innych urządzeń i obiektów do elektronicznego systemu poboru opłat a także systemu zarządzania ruchem)

• szerokość pasa drogowego: nie dotyczy – element w pasie drogowym S19

• kategoria ruchu: KR6

• obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

• skrajnia pionowa: min. 5,0 m

• pochylenie poprzeczne jezdni: 2,0%

Łącznik nr 2 (połączenie pomiędzy rondami pod drogą S19). W km 8+626,13 (km obiektu 8+620,13) pod drogą ekspresową S19 (pod obiektem 11 WS) poprowadzono łącznik nr 2, stanowiący połączenie rond nr 1 i 2 wchodzących w zakres węzła „Zdziary”.

Łącznik nr 2 zaprojektowano w oparciu o następujące parametry techniczne:

• przekrój drogi: 1 x 2

• klasa techniczna: G

• prędkość projektowa: Vp = 50 km/h

• prędkość miarodajna: Vm = 70 km/h

Vobl = 70 km/h

• ilość pasów ruchu: 2 x 3,5 m

• szerokość opaski zewnętrznej: 0,5 m

• szerokość pobocza gruntowego: min. 1,5 m (lub większa w przypadku lokalizacji oświetlenia, urządzeń BRD, ochrony środowiska oraz innych urządzeń i obiektów do elektronicznego systemu poboru opłat a także systemu zarządzania ruchem)

• szerokość korony drogi: min. 11,0 m (lub większa w przypadku lokalizacji oświetlenia, urządzeń BRD, ochrony środowiska oraz innych urządzeń i obiektów do elektronicznego systemu poboru opłat a także systemu zarządzania ruchem)

• szerokość pasa drogowego: nie dotyczy – element w pasie drogowym S19

• kategoria ruchu: KR6

• obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

• skrajnia pionowa: min. 5,0 m

• pochylenie poprzeczne jezdni: 2,0%

Łącznice nr 1, 2, 3, 4

Łącznice zaprojektowano w oparciu o następujące parametry techniczne:

• typ łącznicy: P1

• przekrój łącznicy: 1x1

• prędkość projektowa: Vp = 40 km/h

• prędkość obliczeniowa do sprawdzenia warunków widoczności na zatrzymanie: Vobl = 50 km/h

• szerokość pasa ruchu: 4,5 m

• szerokość jezdni wraz z opaskami: 6,0 m

• szerokość opaski wewnętrznej: 0,5 m

• szerokość opaski zewnętrznej: 1,0 m

• szerokość pobocza gruntowego: min. 1,5 m (lub większa w przypadku lokalizacji oświetlenia, urządzeń BRD, ochrony środowiska oraz innych urządzeń i obiektów do elektronicznego systemu poboru opłat a także systemu zarządzania ruchem)

• szerokość korony drogi: min. 9,0 m (lub większa w przypadku lokalizacji oświetlenia, urządzeń BRD, ochrony środowiska oraz innych urządzeń i obiektów do elektronicznego systemu poboru opłat a także systemu zarządzania ruchem)

• szerokość pasa drogowego: nie dotyczy – element w pasie drogowym S19

• kategoria ruchu: KR6

• obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

• skrajnia pionowa: min. 5,0 m

• pochylenie poprzeczne jezdni: 2,0%

Rondo nr 1 i nr 2

Rondo nr 1 i nr 2 zaprojektowano w oparciu o następujące parametry techniczne:

• średnica zewnętrzna ronda: 50 m

• szerokość pasa ruchu: 6,0 m

• szerokość pierścienia: 1,0 m

• szerokość pobocza gruntowego: min. 1,5 m (lub większa w przypadku lokalizacji oświetlenia, urządzeń BRD, ochrony środowiska oraz innych urządzeń i obiektów do elektronicznego systemu poboru opłat a także systemu zarządzania ruchem)

• szerokość pasa drogowego: nie dotyczy – element w pasie drogowym S19

• kategoria ruchu: KR6

• obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

• skrajnia pionowa: min. 5,0 m

• pochylenie poprzeczne jezdni: 2,0%

3.2.3 Drogi poprzeczne

3.2.3.5 Droga gminna nr 113550L w km 0+129,81 (km 33+007,72 wg KP) - droga przebiegająca pod drogą ekspresową pod obiektem WS-34

Istniejąca droga gminna nr 113550L będzie krzyżować się z projektowaną drogą ekspresową S19 w km 0+129,81 (km obiektu 0+122,78) i przebiegać będzie pod drogą ekspresową (pod obiektem WS-34) w sposób bezkolizyjny. W obrębie drogi ekspresowej uwzględniono korektę przebiegu drogi gminnej na długości około 147 m. Na odcinku projektowanej korekty uwzględniono lokalizację jednostronnego chodnika dla pieszych o szerokości 2,0 m. Do drogi gminnej włączono projektowane drogi obsługujące teren przyległy (dodatkowe jezdnie nr 1, 2, 3, 4)

Drogę gminną nr 113550L zaprojektowano w oparciu o następujące parametry techniczne:

• przekrój drogi: 1 x 2

• klasa techniczna: L

• prędkość projektowa: Vp = 40 km/h

• prędkość miarodajna: Vm = 50 km/h

• prędkość obliczeniowa do sprawdzenia warunków widoczności na zatrzymanie: Vobl = 50 km/h

• ilość pasów ruchu: 2 x 3,0 m

• szerokość pobocza gruntowego: min. 0,75 m (lub większa w przypadku lokalizacji oświetlenia, urządzeń BRD, ochrony środowiska, systemu zarządzania ruchem oraz innych urządzeń i obiektów)

• szerokość korony drogi: min. 10,0 m (lub większa w przypadku lokalizacji oświetlenia, urządzeń BRD, ochrony środowiska, systemu zarządzania ruchem oraz innych urządzeń i obiektów)

• szerokość pasa drogowego: nie dotyczy – element w pasie drogowym S19

• kategoria ruchu: KR3

• obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

• skrajnia pionowa: min. 4,7 m

• pochylenie poprzeczne jezdni: 2,0%

• szerokość chodnika: 2,0 m

• teren zabudowy: TAK

 

Droga wewnętrzna (dz. nr 744) w km 2+849,12 (km 0+899,99 wg KP) - dojazd do obiektu 02 WD

Istniejąca droga wewnętrzna (dz. nr 744) będzie krzyżować się z projektowaną drogą ekspresową S19 w km 2+849,12 (km obiektu 2+850,25) i przebiegać będzie nad drogą ekspresową (po obiekcie 02 WD) w sposób bezkolizyjny. W obrębie drogi ekspresowej uwzględniono korektę przebiegu drogi na długości około 330 m. Na odcinku projektowanej korekty uwzględniono lokalizację jednostronnego chodnika dla pieszych o szerokości 2,0 m. Do drogi wewnętrznej włączono projektowane dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy (dodatkowe jezdnie nr 6, 7, 8,10).

 

Drogę wewnętrzna na dz. nr 744 zaprojektowano w oparciu o następujące parametry techniczne:

• przekrój drogi: 1 x 2

• klasa techniczna: D

• prędkość projektowa: Vp = 30 km/h

• prędkość miarodajna: Vm = 40 km/h

• prędkość obliczeniowa do sprawdzenia warunków widoczności na zatrzymanie: Vobl = 40 km/h

• ilość pasów ruchu: 2 x 2,5 m

• szerokość pobocza gruntowego: min. 0,75 m (lub większa w przypadku lokalizacji oświetlenia, urządzeń BRD, ochrony środowiska, systemu zarządzania ruchem oraz innych urządzeń i obiektów)

• szerokość korony drogi: min. 9,0 m (lub większa w przypadku lokalizacji oświetlenia, urządzeń BRD, ochrony środowiska, systemu zarządzania ruchem oraz innych urządzeń i obiektów)

• szerokość pasa drogowego: nie dotyczy – element w pasie drogowym S19

• kategoria ruchu: KR3

• obciążenie nawierzchni: 100 kN/oś

• skrajnia pionowa: min. 4,5 m

• pochylenie poprzeczne jezdni: 2,0%

• szerokość chodnika: 2,0 m

• teren zabudowy: NIE

 

Droga gminna nr 102202R w km 3+826,95 (km 1+870,00 wg KP) - dojazd do obiektu 04 WD

Istniejąca droga gminna nr 102202R numeru będzie krzyżować się z projektowaną drogą ekspresową S19 w km 3+826,95 (km obiektu 3+828,14) i przebiegać będzie nad drogą ekspresową (po obiekcie 04 WD) w sposób bezkolizyjny. W obrębie drogi ekspresowej uwzględniono korektę przebiegu drogi gminnej na długości około 341 m. Na odcinku projektowanej korekty uwzględniono lokalizację jednostronnego chodnika dla pieszych o szerokości 2,0 m. Do drogi gminnej włączono projektowaną drogę obsługującą teren przyległy (dodatkowa jezdnia nr 10).

 

Drogę gminną nr 102202R w km 3+826,95 zaprojektowano w oparciu o następujące parametry techniczne:

• przekrój drogi: 1 x 2

• klasa techniczna: D

• prędkość projektowa: Vp = 30 km/h

• prędkość miarodajna: Vm = 40 km/h

• prędkość obliczeniowa do sprawdzenia warunków widoczności na zatrzymanie: Vobl = 40 km/h

• ilość pasów ruchu: 2 x 2,5 m

• szerokość pobocza gruntowego: min. 0,75 m (lub większa w przypadku lokalizacji oświetlenia, urządzeń BRD, ochrony środowiska, systemu zarządzania ruchem oraz innych urządzeń i obiektów)

szerokość korony drogi: min. 9,0 m (lub większa w przypadku lokalizacji oświetlenia, urządzeń BRD, ochrony środowiska, systemu zarządzania ruchem oraz innych urządzeń i obiektów)

• szerokość pasa drogowego: nie dotyczy – element w pasie drogowym S19

• kategoria ruchu: KR3

• obciążenie nawierzchni: 100 kN/oś

• skrajnia pionowa: min. 4,5 m

• pochylenie poprzeczne jezdni: 2,0%

• szerokość chodnika: 2,0 m

• teren zabudowy: NIE

Droga krajowa nr 19 w km 4+957,36 (km 2+987,87 wg KP) - dojazd do obiektu 06 WD.

Istniejąca droga krajowa nr 19 będzie krzyżować się z projektowaną drogą ekspresową S19 w km 4+957,36 (km obiektu 4+956,35) i przebiegać będzie nad drogą ekspresową (po obiekcie 06 WD) w sposób bezkolizyjny. W obrębie drogi ekspresowej uwzględniono korektę przebiegu drogi krajowej na długości około 558 m. Na odcinku projektowanej korekty uwzględniono lokalizację jednostronnego chodnika dla pieszych o szerokości 1,5 m oddzielonego od jezdni drogi bocznym pasem dzielącym (zieleńcem) o szerokości 1,0 m. Do drogi krajowej nr 19 włączono projektowane drogi obsługujące teren przyległy (dodatkowe jezdnie nr 12, 13) oraz przebudowaną drogę gminną nr 102203R (dodatkowa jezdnia nr 11).

 

Drogę krajową nr 19 zaprojektowano w oparciu o następujące parametry techniczne:

• przekrój drogi: 1 x 2

• klasa techniczna: GP

• prędkość projektowa: Vp = 60 km/h

• prędkość miarodajna: Vm = 80 km/h

• prędkość obliczeniowa do sprawdzenia warunków widoczności na zatrzymanie: Vobl = 80 km/h

• ilość pasów ruchu: 2 x 3,5 m

• szerokość opaski zewnętrznej: 0,5 m

• szerokość pobocza gruntowego: min. 1,5 m (lub większa w przypadku lokalizacji oświetlenia, urządzeń BRD, ochrony środowiska, systemu zarządzania ruchem oraz innych urządzeń i obiektów)

• szerokość korony drogi: min. 12,5 m (lub większa w przypadku lokalizacji oświetlenia, urządzeń BRD, ochrony środowiska, systemu zarządzania ruchem oraz innych urządzeń i obiektów)

• szerokość pasa drogowego: nie dotyczy – element w pasie drogowym S19

• kategoria ruchu: KR6

• obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

• skrajnia pionowa: min. 4,7 m

• pochylenie poprzeczne jezdni: 2,0%

• szerokość chodnika: 1,5 m

• szerokość bocznego pasa dzielącego chodnika: 1,0 m

• teren zabudowy: TAK

Droga wewnętrzna (dz. nr 777) w km 7+482,95 (km 5+526,00 wg KP) - dojazd do obiektu 10 WD.

Istniejąca droga wewnętrzna (dz. nr 777) będzie krzyżować się z projektowaną drogą ekspresową S19 w km 7+482,95 (km obiektu 7+484,07) i przebiegać będzie nad drogą ekspresową (po obiekcie 10 WD) w sposób bezkolizyjny. W obrębie drogi ekspresowej uwzględniono korektę przebiegu drogi na dz. nr 777 na długości około 268 m. Na odcinku projektowanej korekty uwzględniono lokalizację jednostronnego chodnika dla pieszych o szerokości 2,0 m. Do drogi wewnętrznej włączono projektowane drogi obsługujące teren przyległy (dodatkowe jezdnie nr 16, 17, 18, 19).

Drogę wewnętrzną (dz. nr 777) zaprojektowano w oparciu o następujące parametry techniczne:

• przekrój drogi: 1 x 2

• klasa techniczna: D

• prędkość projektowa: Vp = 30 km/h

• prędkość miarodajna: Vm = 40 km/h

• prędkość obliczeniowa do sprawdzenia warunków widoczności na zatrzymanie: Vobl = 40 km/h

• ilość pasów ruchu: 2 x 2,5 m

• szerokość pobocza gruntowego: min. 0,75 m (lub większa w przypadku lokalizacji oświetlenia, urządzeń BRD, ochrony środowiska, systemu zarządzania ruchem oraz innych urządzeń i obiektów)

• szerokość korony drogi: min. 9,0 m (lub większa w przypadku lokalizacji oświetlenia, urządzeń BRD, ochrony środowiska, systemu zarządzania ruchem oraz innych urządzeń i obiektów)

• szerokość pasa drogowego: nie dotyczy – element w pasie drogowym S19

• kategoria ruchu: KR3

• obciążenie nawierzchni: 100 kN/oś

• skrajnia pionowa: min. 4,5 m

• pochylenie poprzeczne jezdni: 2,0%

• szerokość chodnika: 2,0 m

• teren zabudowy: NIE

 

Skrzyżowania

 

W zakres niniejszego opracowania znajduje się przebudowa istniejących skrzyżowań DK19 z drogami niższych kategorii, oraz budowa skrzyżowań zwykłych, 3 lub 4 wlotowych na połączeniach projektowanych dróg poprzecznych z dodatkowymi jezdniami, lub na przecięciu dodatkowych jezdni.

 

Zjazdy

 

W celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenu przyległego po obu stronach drogi ekspresowej zaprojektowano przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych do posesji, pól i terenów leśnych o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywa C90/3 Nawierzchnie zjazdów indywidualnych w śladzie projektowanych chodników zaprojektowano w technologii odpowiadającej nawierzchni chodnika z odpowiednim wzmocnieniem konstrukcji.

 

Zatoki autobusowe

 

Na odcinku objętym opracowaniem zaprojektowano dwie zatoki autobusowe po obu stronach istniejącej DK19 w Km 399+341 po stronie lewej (kierunek Lublin) oraz 399+448 po stronie prawej (kierunek Rzeszów). Przy wyżej wymienionych zatokach zaprojektowano normatywne perony dla pasażerów wraz z miejscami pod wiaty przystankowe. Perony są skomunikowane z projektowaną kładką dla pieszych nad drogą ekspresową w km 0+960.

Istniejące zatoki autobusowe w km 399+800 oraz 400+978 wraz z peronami i przystankami przewidziano do likwidacji.

 

Utwardzone pasy terenu

 

Po obu stronach drogi ekspresowej S19 zaprojektowano utwardzone pasy terenu na potrzeby utrzymania drogi . Pasy te zapewniają możliwości dojazdu służbom utrzymującym drogę ekspresową (pielęgnacja, strzyżenie zieleni, konserwacja urządzeń odwadniających itp.) oraz służbom ratowniczym jako dojazd awaryjny. Pasy zlokalizowano za rowem odwadniającym, a w przypadku gdy rów odwadniający nie występuje u podnóża skarpy.

Parametry utwardzonego pasa:

- szerokość - 3 m

- pochylenie poprzeczne - 5%

- skrajnia pionowa - min. 3,5 m

 

Odwodnienie

System odwodnienia drogi ekspresowej oraz dróg niższych kategorii objętych inwestycją zaprojektowano głównie jako powierzchniowy poprzez zachowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, zapewniających spływ wód opadowych do rowów drogowych, a dalej do odbiorników naturalnych. W rowach drogowych będzie zachodziło wstępne, naturalne podczyszczanie wód opadowych, następnie wody dopływały będą do najniższego punktu i poprzez studnie wpadowe zebrane zostaną w szczelny system kanalizacji deszczowej i wprowadzone do zbiorników retencyjnych szczelnych. Przed wprowadzeniem do zbiorników wody opadowe i roztopowe zostaną podczyszczone w urządzeniach oczyszczających (osadnikach i separatorach). Ze zbiorników retencyjnych wody zostaną odprowadzone do odbiorników poprzez wyloty.

Na odcinku ok km 1+957 ko km 8+457 zgodnie z wymogami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zaprojektowano rowy szczelne.

W miejscach w których niemożliwe jest powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych (wysokie nasypy, na łukach z przechyłkami poprzecznymi skierowanymi do pasa dzielącego, teren MOP-ów) zaprojektowano ścieki krawędziowe z wpustami drogowymi z odprowadzeniem wody przykanalikami bezpośrednio do rowów lub do projektowanych kolektorów deszczowych, a dalej do zbiorników retencyjnych.

Przepusty pod trasa główną, łącznicami oraz łącznikiem nr 1 i 2 zaprojektowano jako stalowe z blach falistych spiralnie karbowanych. Przepusty pod pozostałymi drogami, zjazdami oraz rowy kryte zaprojektowano z rur PEHD/PP.

Na odcinkach występowania wysokiego poziomu zwierciadła wód gruntowych zaprojektowano system odwodnienia wgłębnego pozwalający obniżyć poziom wody do 1,0 m poniżej spodu konstrukcji. System oparto na zestawie drenów podłużnych prowadzonych w osi pasa dzielącego, na krawędziach jezdni drogi ekspresowej oraz u podstawy skarp wykopów. Dla zabezpieczenia skarp przed rozmywaniem przewidziano wykonanie sączków skarpowych.

Na całej długości pasa dzielącego (za wyjątkiem odcinków z odwodnieniem wgłębnym, służącym obniżeniu zwierciadła wody gruntowej) projektuje się odwodnienie za pomocą drenażu kompozytowego. Dodatkowo w najniższych punktach niwelety, przed obiektami od strony napływowej oraz przed przejazdami awaryjnymi od strony napływowej projektuje się wpusty deszczowe.

Ogrodzenie trasy

Cały odcinek analizowanej drogi z uwagi na przebieg przez korytarz migracji dużych ssaków zostanie wygrodzony siatką o wysokości 250 cm nad powierzchnią terenu, o następujących parametrach:

• cześć wkopana od – 50 cm do poziomu gruntu – 10 cm x 15 cm

• od poziomu terenu do wysokości 75 cm wielkość oczek siatki 5 x 15 cm;

• od wysokości 75 cm do 250 cm wielkość oczek siatki 15 x 15 cm.

Siatka będzie dodatkowo wkopana w ziemię na głębokość 50 cm. Ogrodzenia ochronne będą prowadzone jako długie odcinki proste, bez gwałtownych załamań. Ogrodzenie będzie szczelnie łączyć się z obiektami mostowymi oraz z ekranami akustycznymi.

Na całej długości trasy wzdłuż ogrodzenia głównego drogowego zaprojektowano wygrodzenie zabezpieczające przed przedostaniem się na jezdnie płazów i małych zwierząt – w postaci siatki stalowej zgrzewanej ocynkowanej o oczkach 0,5 cm x 0,5 m. Wysokość siatki będzie wynosiła 75 cm: 60 cm – cześć nadziemna + minimum 10 cm część podziemna + 5 cm przewieszka – odgięcie górnej krawędzi w kierunku przeciwnym do pasa drogowego. Zaprojektowane ogrodzenie ochronne dla płazów będzie szczelne również w miejscach przejść przez rowy drogowe oraz utwardzone pasy terenu na potrzeby utrzymania drogi.

Zgodnie z aktualnymi wymaganiami GDDDIA został zapewniony dostęp płazów i małych zwierząt do zbiorników retencyjnych z wyjątkiem zbiornika ZB6. Zbiorniki zostaną ogrodzone siatką drogową o dużych oczkach (15-25 cm) – zastosowana wielkość oczek umożliwi swobodny dostęp małych zwierząt (w tym płazów) do toni wodnej zbiornika i swobodne przekraczanie ogrodzeń zbiorników w dowolnym miejscu. Jednocześnie została zabezpieczona na tym odcinku jezdnia drogi ekspresowej S19 przed dostępem tej grupy zwierząt, poprzez zastosowanie odpowiedniego ogrodzenia ochronnego (siatka stalowa o drobnych oczkach). W przypadku zbiornika ZB6 zostanie on wygrodzony w całości ogrodzeniem drogowym oraz ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym dla płazów. Odmienne podejście w tym przypadku związane jest z lokalizacją zbiornika przy istniejącej drodze krajowej nr 19. Umożliwienie wejścia i rozrodu płazóww tym zbiorniku mogłoby skutkować masową śmiertelnością na jezdni drogi krajowej w okresach migracji płazów.

Zaprojektowane ogrodzenie ochronne dla płazów będzie szczelne również w miejscach przejść przez rowy drogowe oraz utwardzone pasy terenu na potrzeby utrzymania drogi. Szczegóły rozwiązań zostaną opracowane na etapie projektu wykonawczego.

 

Miejsca Obsługi Podróżnych

W ramach projektu drogi ekspresowej S19 w km około 3+100 po obu stronach układu drogowego S19 zaprojektowano Miejsca Obsługi Podróżnych kategorii I. Dostęp do projektowanych obiektów będzie realizowany poprzez oświetlone wjazdy/wyjazdy o parametrach jak dla jednopasowych łącznic jednokierunkowych.

Łącznice zaprojektowano w oparciu o następujące parametry techniczne:

• typ łącznicy: P1

• przekrój łącznicy: 1x1

• prędkość projektowa: Vp = 40 km/h

• prędkość obliczeniowa do sprawdzenia warunków widoczności na zatrzymanie: Vobl = 50 km/h

• szerokość pasa ruchu: 4,5 m

• szerokość jezdni wraz z opaskami: 6,0 m

• szerokość opaski wewnętrznej: 0,5 m

• szerokość opaski zewnętrznej: 0,5 m

• szerokość pobocza gruntowego: min. 1,0 m

• szerokość korony drogi: min. 8,0 m

• kategoria ruchu: KR6

• obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

• skrajnia pionowa: min. 5,0 m

• pochylenie poprzeczne jezdni: 2,0%

 

MOP-y będą dodatkowo skomunikowane z drogami do obsługi terenu przyległego biegnącymi wzdłuż drogi ekspresowej poprzez:

 

• dodatkową jezdnię nr 7 po stronie wschodniej (MOP „Bukowa I”),

• dodatkową jezdnię nr 9 po stronie zachodniej (MOP „Bukowa II”).

Dostępność do ww. dróg będzie ograniczona poprzez zamykane bramy i możliwa tylko dla służb utrzymaniowych oraz ratowniczych.

Przyjęto zasadę podziału terenu działki MOP na następujące strefy:

• strefa parkingowo-techniczna położona w pasie najbliżej drogi ekspresowej;

• strefa wypoczynku położona w głębi działki.

 

Na terenie MOP przyjęto zasadę jednokierunkowej organizacji ruchu. Układ jezdni obsługujących teren MOP został tak zaprojektowany, aby była możliwość powrotu dla każdego typu pojazdów w miejsce funkcjonalnie dla niego przeznaczone. Drogi manewrowe zostały zaprojektowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

 

Ilość stanowisk postojowych na MOP-ach została przyjęta na podstawie wymagań Zamawiającego i dla każdego z MOP-ów wynosi:

• dla samochodów osobowych – 20 stanowisk,

• dla osób niepełnosprawnych – 2 stanowiska,

• dla samochodów ciężarowych – 18 stanowisk,

• dla autokarów – 5 stanowisk,

• dla pojazdów z ładunkiem niebezpiecznym – 2 stanowiska,

• dla zrzutu nieczystości z autokarów – 1 stanowisko,

• dla straży pożarnej – 1 stanowisko,

• dla ITD, Policji itp. – 4 stanowiska,

• do ważenia pojazdów – 1 stanowisko,

• dla pojazdów kontrolowanych – 1 stanowisko.

 

Obiekty Mostowe

l.p.

nazwa obiektu

km obiektu

rodzaj obiektu

parametry obiektu

konstrukcja obiektu

szer. obiektu

wys. obiektu/ skrajnia

dł. obiektu

 

 

1

WS-34

0+122,78

wiadukt w ciągu drogi S19

26,95

5,72

12,06

Jednoprzęsłowa konstrukcja ramowa wykonywana "na mokro". Rozpiętość 11,35.

 

2

PZM-1

0+426,63

przejście dla małych zwierząt suche

2,80

2,01

38,94

Konstrukcja gruntowo-powłokowa o przekroju zamkniętym, z blach falistych ViaCon HelCor HCPA-32

 

3

K-35

0+959,95

kładka dla pieszych nad S19

3,48

---

63,22

Dwuprzęsłowa konstrukcja ramowa. Ustrój nośny jako konstrukcja ramowa sprężona z elementów wykonywanych „na mokro”. Rozpiętość 27,50 + 27,50

 

4

01 MS

1+997,74

przejście dolne dla średnich zwierząt zintegrowane z mostem na rzece Bukowa

26,40 - 26,61

3,52

61,04

Belkę ciągłą trójprzęsłową. Ustrój nośny płytowo-belkowy z prefabrykowanych elementów z betonu sprężonego typu T. Rozpiętość 18,00+24,00+18,01

 

5

PEM-1

2+437,70

przejście dla małych zwierząt zintegrowane z rowem melioracyjnym

3,79

1,46

35,73

Konstrukcja gruntowo-powłokowa o przekroju łukowym, z blach falistych ViaCon MultiPlate BC-3

 

6

PP-1

2+540,00

przejście dla płazów

3,14

1,20

33,88

Konstrukcja gruntowo-powłokowa o przekroju. łukowym, z blach falistych ViaCon MultiPlate BC-1

 

7

02 WD

2+849,12

wiadukt w ciągu DG bez numeru nad S19

9,95

5,00

55,55

Belka ciągła dwuprzęsłowa. Ustrój nośny płytowo-belkowy z betonu sprężonego. W przekroju poprzecznym dwa dźwigary, nad podporami skrajnymi poprzecznice podporowe. Rozpiętość 27,80 + 26,35

 

8

04 WD

3+826,95

wiadukt w ciągu DG102202R nad S19

9,95

5,00

54,50

Belka ciągła dwuprzęsłowa. Ustrój nośny płytowo-belkowy z betonu sprężonego. W przekroju poprzecznym dwa dźwigary, nad podporami skrajnymi poprzecznice podporowe. Rozpiętość 27,40 + 25,50

 

9

03 PEŚG

4+459,32

przejście górne dla średnich zwierząt

x

x

x

x

 

10

05 PEŚG

4+359,32

przejście górne dla dużych zwierząt

x

x

x

x

 

11

PEM-2

4+643,68

przejście dla małych zwierząt suche

3,49

1,39

36,91

Konstrukcja gruntowo-powłokowa o przekroju. łukowym, z blach falistych ViaCon MultiPlate BC-2

 

12

06 WD

4+957,36

wiadukt w ciągu DK19 nad S19

12,20

5,00

51,70

Belka ciągła dwuprzęsłowa. Ustrój nośny płytowo-belkowy z betonu sprężonego. W przekroju poprzecznym dwa dźwigary, nad podporami skrajnymi poprzecznice podporowe. Rozpiętość 24,30+26,00

 

13

PEM-3

5+455,65

przejście dla małych zwierząt suche

3,49

1,39

34,76

Konstrukcja gruntowo-powłokowa o przekroju. łukowym, z blach falistych ViaCon MultiPlate BC-2

 

14

07/08 PEDG

5+959,32

przejście górne dla dużych zwierząt

131,47

5,00

35,84

Konstrukcja gruntowo-powłokowa łukowa z blach falistych, na fundamencie żelbetowym Rozpiętość 17,70+18,40

 

15

PEM-4

6+457,70

przejście dla małych zwierząt suche

2,80

2,01

36,32

Konstrukcja gruntowo-powłokowa o przekroju. zamkniętym, z blach falistych ViaCon HelCor HCPA-32

 

16

09 MS

6+696,41

most w ciągu S-19 na rzece Gilówka z przejściem dolnym dla dużych zwierząt

27,40

4,80

51,01

Belka ciągła dwuprzęsłowa. Ustrój nośny płytowo - belkowy z wykorzystaniem prefabrykowanych dźwigarów typu T. Rozpiętość 25,0 + 25,0

 

17

PEM-5

7+028,95

przejście dla małych zwierząt suche

3,49

1,39

34,80

Konstrukcja gruntowo-powłokowa o przekroju łukowym, z blach falistych ViaCon MultiPlate BC-2

 

18

PEM-6

7+211,01

przejście dla małych zwierząt suche

3,49

1,39

34,80

Konstrukcja gruntowo-powłokowa o przekroju łukowym, z blach falistych ViaCon MultiPlate BC-2

 

19

PP-2

7+310,00

przejście dla płazów

3,14

1,20

34,19

Konstrukcja gruntowo-powłokowa o przekroju łukowym, z blach falistych ViaCon MultiPlate BC-1

 

20

10 WD

7+482,95

wiadukt w ciągu DG bez numeru nad S19

9,95

5,00

48,90

Belka ciągła dwuprzęsłowa. Ustrój nośny płytowo-belkowy z betonu sprężonego. W przekroju poprzecznym dwa dźwigary, nad podporami skrajnymi poprzecznice podporowe. Rozpiętość 23,75+23,75

 

21

PEM-7

8+287,68

przejście dla małych zwierząt suche

3,49

1,39

37,80

Konstrukcja gruntowo-powłokowa o przekroju łukowym, z blach falistych ViaCon MultiPlate BC-2

 

22

11 WS

8+626,13

wiadukt w ciągu S19 nad łącznikiem nr 2

26,20

5,00

12,00

Jednoprzęsłowa konstrukcja ramowa wykonywana "na mokro". Rozpiętość 11,30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ ZAMAWIAJĄCY
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
reprezentowany przez pełnomocników Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl
Mosty Łódź
/ WYKONAWCA
Mosty Łódź S.A
www.mosty-lodz.pl/
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
ZDI Sp. z o.o. (Partner)
Promost Consulting Sp. z o.o. sp.k. (Partner)
www.zbm.com.pl
kontrakt
/ PROJEKTANT
KONTRAKT Biuro Projektowo – Konsultingowe Sp. z o.o.
www.kontrakt-bpk.pl/
Script logo