Loga UE

Aktualności

czw, 28/04/22

Otwarcie drogi ekspresowej S19

czw, 30/06/22

Wydanie Świadectwa Przejęcia

/ Obiekty inżynierskie

OBIEKT 12PEDG

Obiekt jest przeznaczony do zachowania ciągłości korytarzy ekologicznych i stworzenia przejścia dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową S19 i drogą krajową DK19. Obiekt jest konstrukcją powłokową obsypaną gruntem, aby zapewnić płynne przeprowadzenie szlaków migracyjnych i umożliwić nasadzenia zieleni naprowadzającej.

Droga ekspresowa pod obiektem składa się z dwóch rozdzielonych nitek. Na każdej z nich zlokalizowana jest jezdnia z 2 pasami ruchu po 3,50 m i pasem awaryjnym. Konstrukcja wiaduktu i podpór uwzględnia możliwość poszerzenia drogi ekspresowej do przekroju docelowego, składającego się z jezdni z 3 pasami ruchu po 3,50 m i pasem awaryjnym w obydwu kierunkach.

Istniejąca droga krajowa DK19 składa się z 2 pasów ruchu po 3,0 m i obustronnych poboczy.   

Przecięcie osi podłużnej przejścia dla zwierząt z osią drogi ekspresowej zlokalizowane jest w km 10+359,23 drogi ekspresowej S19.

Dane techniczne:

Rozpiętość teoretyczna przęseł        Lt = 2 x 17,0 m (SC-25NA) + 16,0 m (SC-22NA)

Długość obiektu                                 L = 55,60 m

Długość całkowita obiektu                 Lc = 116,83 m

Szerokość obiektu                             B = 87,00 m

Skrajnia pionowa                               H = 5,00 m (droga S), 4,80 m (droga Gp)

Kąt skosu                                           90°

Spadek podłużny                               i = zmienny, max 15%

Klasa obciążeń                                  klasa C wg PN-85/S-10030;

Klasa drogi na obiekcie                     nie dotyczy

Rodzaj drogi na obiekcie                   szlak migracyjny dla zwierząt

Ustrój nośny                                       rama dwuprzęsłowa, rama jednoprzęsłowa

Posadowienie                                    bezpośrednie na gruncie wzmocnionym

OBIEKT 01PZŚd

Obiekt jest przeznaczony do bezkolizyjnego przeprowadzenia ruchu kołowego w ciągu drogi ekspresowej S19 nad przejściem dla zwierząt zespolonym z ciekiem. Droga ekspresowa na obiekcie składa się z dwóch rozdzielonych nitek. Na każdej z nich zlokalizowana jest jezdnia z 2 pasami ruchu po 3,50 m i pasem awaryjnym. Na krawędziach zewnętrznych obiektu przewidziano ekran przeciwolśnieniowy wysokości 3,0 m.

Początek projektowanego obiektu usytuowany jest w km 11+480,25 drogi ekspresowej S19.

Dane techniczne:

Rozpiętość teoretyczna przęseł        Lt = 17,50 m

Długość obiektu                                 L = 18,40 m

Długość całkowita obiektu                 Lc = 35,50 m

Szerokość całkowita obiektu                        B = 13,10 + 1,60 + 13,10 m

Skrajnia pionowa (minimalna)           H = 3,50 m

Kąt skosu                                           90°

Wysokość konstrukcji                       h = 1,364 m

Grubość płyty pomostowej                t = 0,24 m (minimalna)

Spadek poprzeczny na jezdni           i = 2,5%

Spadek poprzeczny na kapach         i = 4,0%

Spadek podłużny i = zmienny,          ok. 0,7%

Klasa obciążeń                                  klasa A (K+0,3K) wg PN-85/S-10030; Pojazd

specjalny klasy 150 wg STANAG 2021

Klasa drogi na obiekcie                     S

Rodzaj drogi na obiekcie                   S

Ustrój nośny                                       jednoprzęsłowy

Posadowienie                                    bezpośrednie na gruncie wzmocnionym

Łożyska                                             elastomerowe

Dylatacje                                            stalowe, modułowe

 

OBIEKT 02PZŚd

Obiekt jest przeznaczony do bezkolizyjnego przeprowadzenia ruchu kołowego w ciągu drogi ekspresowej S19 nad przejściem dla zwierząt zespolonym z ciekiem. Droga ekspresowa na obiekcie składa się z dwóch rozdzielonych nitek. Na każdej z nich zlokalizowana jest jezdnia z 2 pasami ruchu po 3,50 m i pasem awaryjnym. Na zewnętrznej krawędzi obiektu w kierunku Lublina przewidziano ekran przeciwolśnieniowy wysokości 3,0 m, w drugim kierunku zaś ekran akustyczny o wysokości 4,0 m wykonany z materiałów nieprzeźroczystych do wysokości około 3m. Początek projektowanego obiektu usytuowany jest w km 12+114,66 drogi ekspresowej S19.

Dane techniczne:

Rozpiętość teoretyczna przęseł        Lt = 17,50 m

Długość obiektu                                 L = 18,40 m

Długość całkowita obiektu                 Lc = 35,10 m

Szerokość całkowita obiektu                        B = 13,10 + 1,60 + 13,10 m

Skrajnia pionowa (minimalna)           H = 3,50 m

Kąt skosu                                           90°

Wysokość konstrukcji                       h = 1,364 m

Grubość płyty pomostowej                t = 0,24 m (minimalna)

Spadek poprzeczny na jezdni           i = 2,5%

Spadek poprzeczny na kapach         i = 4,0%

Spadek podłużny                               i = 0,3%

Klasa obciążeń                                   klasa A (K+0,3K) wg PN-85/S- 10030; Pojazd specjalny klasy 150 wg STANAG 2021

Klasa drogi na obiekcie                     S

Rodzaj drogi na obiekcie                   S

Ustrój nośny                                       jednoprzęsłowy

Posadowienie                                    bezpośrednie na gruncie wzmocnionym

Łożyska                                             elastomerowe

Dylatacje                                            stalowe, modułowe

 

OBIEKT 03WD

Obiekt jest przeznaczony do bezkolizyjnego przeprowadzenia ruchu kołowego w ciągu

drogi powiatowej DP 1049R nad drogą ekspresową S19. Droga powiatowa klasy Z składa

się z dwóch pasów ruchu po 3,0 m i jest wyposażona w jednostronny chodnik dla pieszych

o szerokości 1,50 m. Droga ekspresowa pod obiektem składa się z dwóch rozdzielonych

nitek. Na każdej z nich zlokalizowana jest jezdnia z 2 pasami ruchu po 3,50 m i pasem

awaryjnym. Konstrukcja wiaduktu i podpór uwzględnia możliwość poszerzenia drogi

ekspresowej do przekroju docelowego, składającego się z jezdni z 3 pasami ruchu po

3,50 m i pasem awaryjnym w obydwu kierunkach.

Przecięcie osi drogi powiatowej z osią drogi ekspresowej zlokalizowane jest w km

0+286,93 DP 1049R i w km 13+012,37 drogi ekspresowej S19.

Początek projektowanego obiektu usytuowany jest w km 0+262,48 drogi powiatowej DP

1049R.

Dane techniczne:

Rozpiętość teoretyczna przęseł        Lt = 24,00 m + 21,00 m + 16,00 m

Długość obiektu                                 L = 61,90 m

Długość całkowita obiektu                 Lc = 82,80 m

Szerokość całkowita obiektu                        B = 10,95 m

Skrajnia pionowa (minimalna)           H = 5,00 m

Kąt skosu                                           84,0°

Wysokość konstrukcji                       h = 1,388 m

Grubość płyty pomostowej                t = 0,24 m (minimalna)

Spadek poprzeczny na jezdni           i = 2,0%

Spadek poprzeczny na kapach         i = 3,0% i 4,0%

Spadek podłużny                               i = zmienny, od 1,60% (przęsło nr 3),

do 0,4% (przęsło nr 2) i odwrotny 0,9% (przęsło nr 1)

Klasa obciążeń                                  klasa B wg PN-85/S-10030;

Klasa drogi na obiekcie                     Z

Rodzaj drogi na obiekcie                   droga powiatowa

Ustrój nośny                                       ramownica trójprzęsłowa

Posadowienie                                    bezpośrednie na gruncie wzmocnionym

Łożyska                                             elastomerowe

Dylatacje                                            stalowe, modułowe

 

OBIEKT 06WS

Obiekt jest przeznaczony do bezkolizyjnego przeprowadzenia ruchu kołowego w ciągu

drogi ekspresowej S19 nad linią kolejową 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola

Południe oraz nad terenem przeznaczonym pod budowę dróg dojazdowych DD-5P i DD-7P. Droga ekspresowa na obiekcie składa się z dwóch rozdzielonych nitek. Na każdej z

nich zlokalizowana jest jezdnia z 3 pasami ruchu po 3,50 m i opaska 1,0 m oraz

oddzielonym od jezdni chodnikiem dla obsługi. Projektowany obiekt usytuowany jest w km

13+735,10 drogi ekspresowej S19 oraz km 56+530 linii kolejowej nr 66 (punkt przecięcia

osi drogi S19 z osią toru LK nr 66). Pod obiektem zachowana rezerwę na budowę

drugiego toru od strony południowej (od Rzeszowa).

Początek projektowanego obiektu usytuowany jest w km 13+698,673 drogi ekspresowej

S19.

Dane techniczne:

Rozpiętość teoretyczna przęseł        Lt = 24,125 + 30,00 +24,125 m

Długość obiektu                                 L = 79,15 m

Długość całkowita obiektu                 Lc = 120,85 m

Szerokość całkowita obiektu                        B = 15,35 + 1,60 + 15,35 m

Skrajnia pionowa (minimalna)           H = 7,10 m (oś toru LK nr 66)

Kąt skosu                                           84,6°

Wysokość konstrukcji                       h = 1,62 m

Grubość płyty pomostowej                t = 0,24 m (minimalna)

Spadek poprzeczny na jezdni           i = 2,5%

Spadek poprzeczny na kapach         i = 4,0%

Spadek podłużny                               i = zmienny, od 0,62 do 0,17%

Klasa obciążeń                                  klasa A (K+0,3K) wg PN-85/S-

10030; Pojazd specjalny klasy 150 wg STANAG 2021

Klasa drogi na obiekcie                     S

Rodzaj drogi na obiekcie                   S

Ustrój nośny                                       trójprzęsłowy

Posadowienie                                    pośrednie

Łożyska                                             elastomerowe

Dylatacje                                            stalowe, modułowe

 

OBIEKT 07WS

Obiekt jest przeznaczony do bezkolizyjnego przeprowadzenia ruchu kołowego w ciągu

drogi wojewódzkiej DW 858 nad drogą ekspresową S19. Droga wojewódzka klasy G

składa się z dwóch pasów ruchu po 3,5 m i jest wyposażona w obustronny ciąg pieszo –

rowerowy o szerokości 2,50 m. Droga ekspresowa pod obiektem składa się z dwóch

rozdzielonych nitek. Na każdej z nich zlokalizowana jest jezdnia z 2 pasami ruchu po 3,50 m i pasem awaryjnym. Konstrukcja wiaduktu i podpór uwzględnia możliwość poszerzenia

drogi ekspresowej do przekroju docelowego, składającego się z jezdni z 3 pasami ruchu

po 3,50 m i pasem awaryjnym w obydwu kierunkach.

Przecięcie osi drogi wojewódzkiej z osią drogi ekspresowej zlokalizowane jest w km

0+207,01 DW 858 i w km 15+290,00 drogi ekspresowej S19.

Początek projektowanego obiektu usytuowany jest w km 0+181,26 drogi wojewódzkiej

DW 858.

Dane techniczne:

Rozpiętość teoretyczna przęseł        Lt = 25,30 m + 25,30 m

Długość obiektu                                 L = 51,05 m

Długość całkowita obiektu                 Lc = 76,80 m

Szerokość całkowita obiektu                        B = 16,30 m

Skrajnia pionowa (minimalna)           H = 5,00 m

Kąt skosu                                           69,0°

Wysokość konstrukcji                       h = 1,495 m

Grubość płyty pomostowej                t = 0,24 m (minimalna)

Spadek poprzeczny na jezdni           i = 2,0%

Spadek poprzeczny na kapach         i = 3,0%

Spadek podłużny                               i = zmienny, ok. 0,5%

Klasa obciążeń                                  klasa A wg PN-85/S-10030; Pojazd specjalny

klasy 150 wg STANAG 2021

Klasa drogi na obiekcie                     G

Rodzaj drogi na obiekcie                   droga wojewódzka

Ustrój nośny                                       ramownica dwuprzęsłowa

Posadowienie                                    bezpośrednie na gruncie wzmocnionym

Łożyska                                             elastomerowe

Dylatacje                                          stalowe, modułowe

 

OBIEKT 09WS

Obiekt jest przeznaczony do bezkolizyjnego przeprowadzenia ruchu kołowego w ciągu

drogi ekspresowej S19 nad drogą powiatową DP 1058R.

Droga ekspresowa na obiekcie składa się z dwóch rozdzielonych nitek. Na każdej z nich

zlokalizowana jest jezdnia z 2 pasami ruchu po 3,50 m i pasem awaryjnym. Na krawędzi

zewnętrznej drogi od strony zachodniej przewidziano ekran akustyczny wysokości 2,5 m.

Droga powiatowa pod obiektem klasy Z składa się z dwóch pasów ruchu po 3,0 m i jest

wyposażona jednostronny chodnik o szerokości 1,5 m.

Przecięcie osi drogi powiatowej z osią drogi ekspresowej zlokalizowane jest w km

0+056,46 DP 1058R i w km 17+661,86 drogi ekspresowej S19.

 

Dane techniczne:

Rozpiętość teoretyczna przęseł        Lt = 14,08 m

Długość obiektu                                 L = 14,28 / sin 65,8° = 15,656m

Długość całkowita obiektu                 Lc = 39,40 m

Szerokość całkowita obiektu                        B = 28,77 m

Skrajnia pionowa (minimalna)           H = 4,80 m

Kąt skosu                                           65,8°

Spadek podłużny                               i = zmienny, ok. 1,5%

Klasa obciążeń                                  klasa A wg PN-85/S-10030;

Klasa drogi na obiekcie                     S

Rodzaj drogi na obiekcie                   droga ekspresowa

Ustrój nośny                                       rama jednoprzęsłowa

Posadowienie                                    bezpośrednie na gruncie wzmocnionym

 

OBIEKT 12WD

Obiekt jest przeznaczony do bezkolizyjnego przeprowadzenia ruchu kołowego w ciągu

drogi krajowej DK19 nad drogą ekspresową S19. Droga krajowa klasy G składa się z

dwóch pasów ruchu po 3,50 m i jest wyposażona w jednostronny ciąg pieszo – rowerowy

o szerokości 3,50 m. Droga ekspresowa pod obiektem składa się z dwóch rozdzielonych

nitek. Na każdej z nich zlokalizowana jest jezdnia z 2 pasami ruchu po 3,50 m i pasem

awaryjnym. Konstrukcja wiaduktu i podpór uwzględnia możliwość poszerzenia drogi ekspresowej do przekroju docelowego, składającego się z jezdni z 3 pasami ruchu po

3,50 m i pasem awaryjnym w obydwu kierunkach.

Przecięcie osi drogi krajowej z osią drogi ekspresowej zlokalizowane jest w km 0+441,94

DK19 i w km 9+540,91 drogi ekspresowej S19.

Początek projektowanego obiektu usytuowany jest w km 0+414,10 drogi krajowej DK19.

Dane techniczne:

Rozpiętość teoretyczna przęseł        Lt = 29,00 m + 29,00 m

Długość obiektu                                 L = 59,04 m

Długość całkowita obiektu                 Lc = 84,16 m

Szerokość całkowita obiektu                        B = 14,35 m

Skrajnia pionowa (minimalna)           H = 5,00 m

Kąt skosu                                           60,0°

Wysokość konstrukcji                       h = 1,498 m

Grubość płyty pomostowej                t = 0,24 m (minimalna)

Spadek poprzeczny na jezdni           i = 2,0%

Spadek poprzeczny na kapach         i = 3,0% i 4,0%

Spadek podłużny                               i = zmienny, od około 0,6% (przęsło nr 1),

do około 1,1% (przęsło nr 2)

Klasa obciążeń                                  klasa A wg PN-85/S-10030; Pojazd specjalny

klasy 150 wg STANAG 2021

Klasa drogi na obiekcie                     G

Rodzaj drogi na obiekcie                   droga krajowa

Ustrój nośny                                       ramownica dwuprzęsłowa

Posadowienie                                    bezpośrednie na gruncie wzmocnionym

Łożyska                                             elastomerowe

Dylatacje                                            stalowe, modułowe

 

OBIEKT 08MS

Obiekt jest przeznaczony do bezkolizyjnego przeprowadzenia ruchu kołowego w ciągu

drogi ekspresowej S19 nad rzeka San oraz nad terenem przeznaczonym pod budowę

dróg dojazdowych DD-9 i DD-10 oraz przejścia dla zwierząt o następujących

parametrach:

- koryto rzeki San o szerokości 110 – 120 m,

- dwa przejścia dla zwierząt dużych o wymiarach skrajni 30,0 x 5,0 m każde,

zlokalizowanymi na obu brzegach rzeki,

- dwie drogi dojazdowe zlokalizowane w rejonie przyczółków mostowych o skrajni

pionowej

4,70 m.

Droga ekspresowa na obiekcie składa się z dwóch rozdzielonych nitek. Na każdej z nich

zlokalizowana jest jezdnia z 3 pasami ruchu po 3,50 m i opaska 1,0 m oraz oddzielonym

od jezdni chodnikiem dla obsługi.

Początek projektowanego obiektu usytuowany jest w km 16+776,35 drogi ekspresowej

S19.

Dane techniczne:

Rozpiętość teoretyczna przęseł        Lt = 64,00 + 76,00 + 142,00 + 64,00 + 44,00 = 390,00m

Długość obiektu                                 L = 392,70m

Szerokość całkowita obiektu                        B = 13,60 + 1,60 + 13,60 m’

Skrajnia pionowa (minimalna)           H = 5,00 m (przejście dla zwierząt)

Kąt skosu                                           90°

Wysokość ustroju nośnego

- w przęsłach h = 3,20 m

- nad podporami zalewowymi h = 3,20 m

- nad podporami przęsła nurtowego h = 7,10 m

Spadek poprzeczny na jezdni           i = 2,5%

Spadek poprzeczny na kapach         i = 4,0%

Spadek podłużny łuk pionowy           R=12000 m oraz spadek i = 0,5%

Klasa obciążeń                                  klasa A (K+0,3K) wg PN-85/S-10030;

Pojazd specjalny klasy 150 wg STANAG 2021

Klasa drogi na obiekcie                     S

Rodzaj drogi na obiekcie                   S

Ustrój nośny                                       belka ciągła 6 – co przęsłowa

Posadowienie                                    pośrednie

Łożyska                                             garnkowe

Dylatacje                                            stalowe, modułowe

 

Przejścia PZM

 

Obiekty stanowią element drogi ekspresowej i dróg dojazdowych. Przeznaczone są dla przeprowadzenia cieków lub dróg migracji zwierząt pod projektowaną drogą.

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie płaskim o charakterze polno – leśnym. W pobliżu

przepustów występuje nieznaczna ilość kolizji z sieciami nadziemnymi oraz podziemnymi

pokazana na planach sytuacyjnych. Przepusty znajdują się w oddaleniu od stref zabudowanych. Zaprojektowano konstrukcje w postaci żelbetowych przepustów prefabrykowanych o przekrojach prostokątnych jednokomorowych, o schemacie statycznym ramownicy zamkniętej. Konstrukcje posadowiono bezpośrednio.

 

Dane techniczne:

L.p.

Obiekt

Długość całkowita

[m]

Przekrój prefabrykatu [m]

Światło przejścia dla zwierząt (szerokość x wysokość) [m]

Typ obiektu

1

1PZM

32,40

2,0 x 2,0

2x0,7 x 1,7

Przejście dla małych zwierząt zespolone z ciekiem

2

1PZMa

19,10

2,0 x 2,0

2x0,7 x 1,7

Przejście dla małych zwierząt zespolone z ciekiem

3

2PZM

34,40

2,0 x 2,0

2x0,7 x 1,7

Przejście dla małych zwierząt zespolone z ciekiem

4

2PZMa

15,90

2,0 x 2,0

2x0,7 x 1,7

Przejście dla małych zwierząt zespolone z ciekiem

5

3PZM

56,40

4,0 x 2,0

2x1,0 x 1,7

Przejście dla małych zwierząt zespolone z ciekiem

6

3PZMa

8,80

4,0 x 2,0

2x1,0 x 1,7

Przejście dla małych zwierząt zespolone z ciekiem

7

4PZM

30,40

2,0 x 2,0

2,0 x 1,7

Przejście dla małych zwierząt

 

 
/ ZAMAWIAJĄCY
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
reprezentowany przez pełnomocników Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl
Mosty Łódź
/ WYKONAWCA
Mosty Łódź S.A
www.mosty-lodz.pl/
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
ZDI Sp. z o.o. (Partner)
Promost Consulting Sp. z o.o. sp.k. (Partner)
www.zbm.com.pl
kontrakt
/ PROJEKTANT
KONTRAKT Biuro Projektowo – Konsultingowe Sp. z o.o.
www.kontrakt-bpk.pl/
Script logo