Loga UE

Aktualności

czw, 28/04/22

Otwarcie drogi ekspresowej S19

czw, 30/06/22

Wydanie Świadectwa Przejęcia

/ Zakres robót

 

Branża DROGOWA

S19

Trasa główna S19 zaprojektowana została jako droga ekspresowa o przekroju 2x2 z rezerwą terenową na zewnątrz pod trzeci pas ruchu. Droga na całej długości wyposażona została w obustronne utwardzenia terenu na potrzeby utrzymania o szerokości 3 m. W miejscach, gdzie  inwestycja powoduje odcięcie posesji od dostępu do drogi publicznej, zaprojektowano dodatkowe jezdnie. Standardowa szerokość pasa dzielącego razem z opaskami wynosi 5 m, na pierwszym łuku poziomym zastosowano poszerzenie do 7 m ze względu na wymaganą widoczność na zatrzymanie. Dla nasypów o wysokości do 2 m zaprojektowano skarpy i przeciwskarpy  rowów o pochyleniu 1:3 oraz wyokrąglony rów o stałej głębokości 0,5 m. Dla nasypów wyższych niż 2 m zaprojektowano pochylenie skarp 1:1,5 oraz ściek trójkątny przy krawędzi pasa awaryjnego. W wykopach przewidziano pochylenie skarp 1:1,5. Projektowany odcinek drogi S19 zaczyna się w km 9+476,94 na łuku poziomym o promieniu 1800 m, pochylenie poprzeczne wynosi  3% i skierowane jest do wewnątrz łuku. Na początkowym odcinku niweleta drogi jest delikatnie wyniesiona ponad teren istniejący, pochylenie podłużne wynosi 0,3%. Dzięki takiemu wyniesieniu spełniony jest warunek zachowania wymaganej odległości zwierciadła wody gruntowej od spodu konstrukcji, co z kolei zapewnia optymalne warunki pracy konstrukcji nawierzchni. Na pierwszym łuku kołowym każda z jezdni jest tyczona według osobnej osi. Pozwala to na zaprojektowanie poszerzenia pasa dzielącego w sposób płynny, bez załamań. Rampę przechyłową (miejsce pochylenia poprzecznego 0%) zaprojektowano pod obiektem 12PEDG, co jest rozwiązaniem korzystnym z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu (eliminacja skumulowanej strugi wody w obszarze rampy). Pochylenie podłużne niwelety w miejscu pochylenia poprzecznego 0% wynosi 1,4%, dzięki czemu zapewniono spełnienie warunków odnośnie pochylenia dodatkowego krawędzi i ukośnego jezdni, dla rozwiązania docelowego zakładajacego przekrój dwujezdniowy trzypasowy. W planie po krótkim odcinku prostym, oś biegnie łukiem poziomym o promieniu 3300 m. Taki promień nie wymaga stosowania krzywych przejściowych. Za obiektem 12PEDG do obiektu 01PZŚD  droga biegnie w nasypie 2-5 m, ze względu zlokalizowane pod jezdnią obiekty pełniące funkcje przejść dla zwierząt (01PZM, 01PZŚD). Dalej droga wpisuje się wysokościowo w teren istniejący i  płynnie przechodzi w nasyp przed obiektem 02PZŚD. Za obiektem droga przebiega w wykopie o głębokości 2 m. Następnie teren spada w kierunku doliny rzeki Chodźca, a niweleta w miarę możliwości jest opisana na nim, aż do nasypu przed obiektem 06WS, który osiąga maksymalną wysokośc ponad 12 m. Po przekroczeniu lini kolejowej LK66, niweleta opada w kierunku terenu z pochyleniem podłużnym 2%. Dalej niweleta prowadzona jest w nasypie ok. 1,5 m, by w km 14+900 przejść w wykop. Głębokość wykopu przed doliną Sanu osiąga 13 m. W miejscu głębokiego wykopu zaprojektowano skarpy o pochyleniu 1:1,5, z półkami o szerokości 2,5 m co 4 m wysokości. Pozwala to uzyskać wymaganą stateczność. Głębokość wykopu w tym miejscu wynika z konieczności uniknięcie budowania wysokiego nasypu w dolinie Sanu. Niweleta przed doliną Sanu ma pochylenie podłużne 3,8%. Wysokość nasypu przed obiektem 08MS waha się od 5 do 10 m. Po pokonaniu Sanu niweleta prowadzona jest w wysokim nasypie, ze względu na obiekt 09 WS. Wysokość nasypu w tym obszarze dochodzi do 12 m.

Dane techniczne:

S19

·klasa techniczna - S,2 x 2 (docelowo 2x3)

·poza terenem zabudowy

·prędkość projektowa Vp - 100 km/h

·prędkość miarodajna Vm - 110 km/h

·liczba jezdni - 2

·szerokość pasów ruchu - 3,5 m

·szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami - min. 5 m

·szerokość opaski - 0,5 m

·szerokość pasa awaryjnego - 2,5 m

·szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba

·kategoria ruchu - KR7

·obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

·pochylenie poprzeczne - 2,5%

DK19

Przebudowywany odcinek drogi krajowej DK19 rozpoczyna się w miejscu projektowanego ronda w miejscowości Zdziary. Ze względu na to, że pierwszy łuk poziomy znajduje się w obszarze skrzyżowania, jego parametry odpowiadają prędkości miarodajnej 50 km/h. Dodatkowo w Projekcie Stałej Organizacji Ruchu, przed tym łukiem od strony lasu zaprojektowano ograniczenie prędkości do 40 km/h. Od ronda niweleta drogi podnosi się, aby możliwe było przekroczenie obiektem 12 WD drogi S19. Za wiaduktem niweleta opada, dowiązując się do terenu istniejącego. W km 1+144,70 następuje dowiązanie drogi do stanu istniejącego. Przy drodze zlokalizowano jednostronny ciąg piesz-rowerowy, który w miejscach nasypów powyżej 1,5 m posiada balustradę (lub barieroporęcz w miejscu, gdzie konieczne jest wykonanie bariery ochronnej, a ze względu na widoczność na zatrzymanie bariera nie może być zlokalizowana bezpośrednio przy jezdni). W miejscach, w których bariera ochronna uniemożliwiała uzyskanie wymaganej widoczności na zatrzymanie, zaprojektowano odsunięcie bariery od jezdni i poszerzenie korony drogi. W miejscu obiektu 1aPZM z jednej strony poszerzono koronę drogi na tyle, aby nie zachodziła konieczność stosowania bariery ochronnej zgodnie z Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych.

Dane techniczne:

DK 19

·klasa techniczna - G,1 x 2 (Główna)

·teren zabudowy km 0+000 ÷0+080

·poza terenem zabudowy km 0+080÷ 1+144,70

·prędkość projektowa Vp - 60 km/h

·prędkość miarodajna teren zabudowy Vm = Vo+10 = 50 ÷ 70 km/h

·prędkość miarodajna poza terenem zabudowy Vm - 80 km/h

·liczba jezdni - 1

·szerokość pasów ruchu - 3,5 m

·szerokość opaski zewnętrznej - 0,5 m

·szerokość pobocza gruntowego - 1,5 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba

·kategoria ruchu - KR6

·obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

·pochylenie poprzeczne - 2%

·chodnik - 2,0 m

·ciąg pieszo-rowerowy - 3,5 m

Łącznik 1

Łącznik swój początek ma na rondzie będącym skrzyżowaniem z drogą DK19. Drogę tą zaprojektowano w celu połączenia istniejącej drogi DK19 z węzłem Zdziary. Droga ta przebiega po granicy miejscowości Zdziary, wzdłuż istniejącej drogi gminnej. W śladzie obecnej drogi gminnej zaprojektowano chodznik, który oddzielony jest od jezdni rowem. Niweleta drogi opisuje teren, przebiega w niewielkim nasypie bądź wykopie.

Dane techniczne:

Łącznik 1

·klasa techniczna - G,1 x 2 (Główna)

·teren zabudowy

·prędkość projektowa Vp - 50 km/h

·prędkość miarodajna Vm - 70 km/h

·liczba jezdni - 1

·szerokość pasów ruchu - 3,5 m

·szerokość opaski zewnętrznej - 0,5 m

·szerokość pobocza gruntowego - 1,5 m

·kategoria ruchu - KR6

·obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

·pochylenie poprzeczne - 2%

·chodnik - 2,0 m

DP1042R

Droga DP1042R stanowi połączenie ronda w miejscowości Zdziary z nowowybudowanym odcinkiem tej drogi. W stanie istniejącym droga w granicach inwestycji ma nawierzchnię gruntową. Niweleta drogi stanowi płynne połączenie wysokościowe ronda z istniejącym odcinkiem drogi powiatowej.

Dane techniczne:

Droga powiatowa DP 1042R

·klasa techniczna - L,1 x 2 (Lokalna)

·teren zabudowy

·prędkość projektowa Vp - 30 km/h

·liczba jezdni - 1

·szerokość pasów ruchu - 3,0 m

·szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m lub więcej

·kategoria ruchu – KR3

·obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

·pochylenie poprzeczne - 2%

 

DP1049R

W ramach przebudowy tej drogi zaprojektowano małe rondo w miejscowości Huta Deręgowska. Droga posiada chodnik jednostronny. Ze względu na fakt, że droga DP1049R przebiega nad drogą ekspresową i obsługuje jednocześnie teren przyległy, konieczna była duża zmiana wysokości na krótkim odcinku. Przed obiektem niweleta ma pochylenie 4%, natomiast za obiektem 6%.

Dane techniczne:

Droga powiatowa DP 1049R

·klasa techniczna - Z,1 x 2 (Zbiorcza)

·teren zabudowy km 0+000 ÷ 0+120;

·poza terenem zabudowy km 0+120 ÷ 0+513,48

·prędkość projektowa Vp - 40 km/h

·liczba jezdni - 1

·szerokość pasów ruchu - 3,0 m÷3,5 m (dla przekroju półulicznego)

·szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m lub więcej

·kategoria ruchu – KR3

·obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

·pochylenie poprzeczne - 2%

·chodnik - 2,0 m

DW858

Droga ta prowadzona jest po istniejącym śladzie, w porównaniu do stanu istniejącego droga zostanie rozbudowana o opaski bitumiczne o szerokości 2x0,5 m. Zaprojektowano dwie zatoki autobusowe, jedną w obecnej lokalizacji, a drugą w nowej. Po obu stronach jezdni zaprojektowano ciągi pieszo - rowerowe. Przy przejeździe przez dodatkową jezdnię DD6 oraz w miejscach zatok autobusowych wydzielono ścieżkę rowerową i chodnik. Niweleta jezdni prowadzona jest po stanie istniejącym, z wyłączeniem niewielkich korekt wysokościowych w miejscach ramp przechyłowych.

Dane techniczne:

DW 858

·klasa techniczna - G,1 x 2 (Główna)

·teren zabudowy

·prędkość projektowa Vp - 50 km/h

·prędkość miarodajna Vm - 60 km/h

·liczba jezdni – 1

·szerokość utwardzonego pobocza o pełnej konstrukcji nawierzchni - 0,5 m

·szerokość pasów ruchu - 3,5 m

·szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m lub więcej

·kategoria ruchu – KR3

·obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

·pochylenie poprzeczne - 2%

·szerokość ścieżki rowerowej z dop. ruchu pieszych – 3,0 m

·szerokość zatok autobusowych – 3,0 m

·szerokość ścieżki rowerowej w miejscu zatok autobusowych – 2,0 m

·szerokość peronów zatok autobusowych – 2,5 m

DP1058R

Droga DP1058R przebiega po istniejącym śladzie, posiada przekrój półuliczny z jednostronnym chodnikiem. Niweleta jezdni jest odtworzeniem stanu istniejącego.

Dane techniczne:

Droga powiatowa DP 1058R

·klasa techniczna - L,1 x 2 (Lokalna) – parametry jak dla klasy Z

·teren zabudowy

·prędkość projektowa Vp - 40 km/h

·liczba jezdni - 1

·szerokość pasów ruchu - 3,0 m÷3,5 m (dla przekroju półulicznego)

·szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m lub więcej

·kategoria ruchu – KR3

·obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

·pochylenie poprzeczne - 2%

·chodnik - 2,0 m

Dodatkowe jezdnie

Co do zasady projektowane są w niewielkim nasypie, nie mogą być jednak wyniesione zbyt wysoko, ponieważ posiadają liczne zjazdy. Posiadają jednostronny spadek 2%. W miejscach przecięcia dodatkowej jezdni z naprowadzeniem na przejście dla zwierząt, zastosowano nawierzchnię gruntową (dotyczy dróg DD1a, DD1b, DD3, DD4, DD6) , zmieniono pochylenie poprzeczne na 4% oraz wyłagodzono pochylenie skarp do 1:2,51.

Dane techniczne:

Dodatkowe jezdnie

·klasa techniczna - D,1 x 1 (Dojazdowa)

·teren zabudowy:

DD-1 km 3+940 ÷ 4+017,95; DD-6 km 2+400 ÷ 2790; DD-10 km 0+000 ÷ 0+090

·poza terenem zabudowy (pozostałe odcinki)

·prędkość projektowa Vp - 30 km/h

·liczba jezdni - 1

·szerokość jezdni - 3,5 m

·szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m lub więcej

·kategoria ruchu – KR1

·obciążenie nawierzchni - 80 kN/oś

·pochylenie poprzeczne - 2% (na odcinku z jezdnią o naw. gruntowej – 3%)

·mijanki:

- odstępy max 1000 m

- długość 25 m

- szerokość 2,0 m

- skos wjazdowy 1:2

- skos wyjazdowy 1:2

Branża MOSTOWA

OBIEKT 12PEDG

Obiekt jest przeznaczony do zachowania ciągłości korytarzy ekologicznych i stworzenia przejścia dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową S19 i drogą krajową DK19. Obiekt jest konstrukcją powłokową obsypaną gruntem, aby zapewnić płynne przeprowadzenie szlaków migracyjnych i umożliwić nasadzenia zieleni naprowadzającej.

Droga ekspresowa pod obiektem składa się z dwóch rozdzielonych nitek. Na każdej z nich zlokalizowana jest jezdnia z 2 pasami ruchu po 3,50 m i pasem awaryjnym. Konstrukcja wiaduktu i podpór uwzględnia możliwość poszerzenia drogi ekspresowej do przekroju docelowego, składającego się z jezdni z 3 pasami ruchu po 3,50 m i pasem awaryjnym w obydwu kierunkach.

Istniejąca droga krajowa DK19 składa się z 2 pasów ruchu po 3,0 m i obustronnych poboczy.

Przecięcie osi podłużnej przejścia dla zwierząt z osią drogi ekspresowej zlokalizowane jest w km 10+359,23 drogi ekspresowej S19.

Dane techniczne:

Rozpiętość teoretyczna przęseł Lt = 2 x 17,0 m (SC-25NA) + 16,0 m (SC-22NA)

Długość obiektu L = 55,60 m

Długość całkowita obiektu Lc = 116,83 m

Szerokość obiektu B = 87,00 m

Skrajnia pionowa H = 5,00 m (droga S), 4,80 m (droga Gp)

Kąt skosu 90°

Spadek podłużny i = zmienny, max 15%

Klasa obciążeń klasa C wg PN-85/S-10030;

Klasa drogi na obiekcie nie dotyczy

Rodzaj drogi na obiekcie szlak migracyjny dla zwierząt

Ustrój nośny rama dwuprzęsłowa, rama jednoprzęsłowa

Posadowienie bezpośrednie na gruncie wzmocnionym

OBIEKT 01PZŚd

Obiekt jest przeznaczony do bezkolizyjnego przeprowadzenia ruchu kołowego w ciągu drogi ekspresowej S19 nad przejściem dla zwierząt zespolonym z ciekiem. Droga ekspresowa na obiekcie składa się z dwóch rozdzielonych nitek. Na każdej z nich zlokalizowana jest jezdnia z 2 pasami ruchu po 3,50 m i pasem awaryjnym. Na krawędziach zewnętrznych obiektu przewidziano ekran przeciwolśnieniowy wysokości 3,0 m.

Początek projektowanego obiektu usytuowany jest w km 11+480,25 drogi ekspresowej S19.

Dane techniczne:

Rozpiętość teoretyczna przęseł Lt = 17,50 m

Długość obiektu L = 18,40 m

Długość całkowita obiektu Lc = 35,50 m

Szerokość całkowita obiektu B = 13,10 + 1,60 + 13,10 m

Skrajnia pionowa (minimalna) H = 3,50 m

Kąt skosu 90°

Wysokość konstrukcji h = 1,364 m

Grubość płyty pomostowej t = 0,24 m (minimalna)

Spadek poprzeczny na jezdni i = 2,5%

Spadek poprzeczny na kapach i = 4,0%

Spadek podłużny i = zmienny, ok. 0,7%

Klasa obciążeń klasa A (K+0,3K) wg PN-85/S-10030; Pojazd

specjalny klasy 150 wg STANAG 2021

Klasa drogi na obiekcie S

Rodzaj drogi na obiekcie S

Ustrój nośny jednoprzęsłowy

Posadowienie bezpośrednie na gruncie wzmocnionym

Łożyska elastomerowe

Dylatacje stalowe, modułowe

OBIEKT 02PZŚd

Obiekt jest przeznaczony do bezkolizyjnego przeprowadzenia ruchu kołowego w ciągu drogi ekspresowej S19 nad przejściem dla zwierząt zespolonym z ciekiem.Droga ekspresowa na obiekcie składa się z dwóch rozdzielonych nitek. Na każdej z nich zlokalizowana jest jezdnia z 2 pasami ruchu po 3,50 m i pasem awaryjnym. Na zewnętrznej krawędzi obiektu w kierunku Lublina przewidziano ekran przeciwolśnieniowy wysokości 3,0 m, w drugim kierunku zaś ekran akustyczny o wysokości 4,0 m wykonany z materiałów nieprzeźroczystych do wysokości około 3m.Początek projektowanego obiektu usytuowany jest w km 12+114,66 drogi ekspresowej S19.

Dane techniczne:

Rozpiętość teoretyczna przęseł Lt = 17,50 m

Długość obiektu L = 18,40 m

Długość całkowita obiektu Lc = 35,10 m

Szerokość całkowita obiektu B = 13,10 + 1,60 + 13,10 m

Skrajnia pionowa (minimalna) H = 3,50 m

Kąt skosu 90°

Wysokość konstrukcji h = 1,364 m

Grubość płyty pomostowej t = 0,24 m (minimalna)

Spadek poprzeczny na jezdni i = 2,5%

Spadek poprzeczny na kapach i = 4,0%

Spadek podłużny i = 0,3%

Klasa obciążeń klasa A (K+0,3K) wg PN-85/S- 10030; Pojazd specjalny klasy 150 wg STANAG 2021

Klasa drogi na obiekcie S

Rodzaj drogi na obiekcie S

Ustrój nośny jednoprzęsłowy

Posadowienie bezpośrednie na gruncie wzmocnionym

Łożyska elastomerowe

Dylatacje stalowe, modułowe

OBIEKT 03WD

Obiekt jest przeznaczony do bezkolizyjnego przeprowadzenia ruchu kołowego w ciągu

drogi powiatowej DP 1049R nad drogą ekspresową S19. Droga powiatowa klasy Z składa

się z dwóch pasów ruchu po 3,0 m i jest wyposażona w jednostronny chodnik dla pieszych

o szerokości 1,50 m. Droga ekspresowa pod obiektem składa się z dwóch rozdzielonych

nitek. Na każdej z nich zlokalizowana jest jezdnia z 2 pasami ruchu po 3,50 m i pasem

awaryjnym. Konstrukcja wiaduktu i podpór uwzględnia możliwość poszerzenia drogi

ekspresowej do przekroju docelowego, składającego się z jezdni z 3 pasami ruchu po

3,50 m i pasem awaryjnym w obydwu kierunkach.

Przecięcie osi drogi powiatowej z osią drogi ekspresowej zlokalizowane jest w km

0+286,93 DP 1049R i w km 13+012,37 drogi ekspresowej S19.

Początek projektowanego obiektu usytuowany jest w km 0+262,48 drogi powiatowej DP

1049R.

Dane techniczne:

Rozpiętość teoretyczna przęseł Lt = 24,00 m + 21,00 m + 16,00 m

Długość obiektu L = 61,90 m

Długość całkowita obiektu Lc = 82,80 m

Szerokość całkowita obiektu B = 10,95 m

Skrajnia pionowa (minimalna) H = 5,00 m

Kąt skosu 84,0°

Wysokość konstrukcji h = 1,388 m

Grubość płyty pomostowej t = 0,24 m (minimalna)

Spadek poprzeczny na jezdni i = 2,0%

Spadek poprzeczny na kapach i = 3,0% i 4,0%

Spadek podłużny i = zmienny, od 1,60% (przęsło nr 3),

do 0,4% (przęsło nr 2) i odwrotny 0,9% (przęsło nr 1)

Klasa obciążeń klasa B wg PN-85/S-10030;

Klasa drogi na obiekcie Z

Rodzaj drogi na obiekcie droga powiatowa

Ustrój nośny ramownica trójprzęsłowa

Posadowienie bezpośrednie na gruncie wzmocnionym

Łożyska elastomerowe

Dylatacje stalowe, modułowe

OBIEKT 06WS

Obiekt jest przeznaczony do bezkolizyjnego przeprowadzenia ruchu kołowego w ciągu

drogi ekspresowej S19 nad linią kolejową 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola

Południe oraz nad terenem przeznaczonym pod budowę dróg dojazdowych DD-5P i DD-7P. Droga ekspresowa na obiekcie składa się z dwóch rozdzielonych nitek. Na każdej z

nich zlokalizowana jest jezdnia z 3 pasami ruchu po 3,50 m i opaska 1,0 m oraz oddzielonym od jezdni chodnikiem dla obsługi. Projektowany obiekt usytuowany jest w km

13+735,10 drogi ekspresowej S19 oraz km 56+530 linii kolejowej nr 66 (punkt przecięcia osi drogi S19 z osią toru LK nr 66). Pod obiektem zachowana rezerwę na budowę

drugiego toru od strony południowej (od Rzeszowa). Początek projektowanego obiektu usytuowany jest w km 13+698,673 drogi ekspresowej S19.

Dane techniczne:

Rozpiętość teoretyczna przęseł Lt = 24,125 + 30,00 +24,125 m

Długość obiektu L = 79,15 m

Długość całkowita obiektu Lc = 120,85 m

Szerokość całkowita obiektu B = 15,35 + 1,60 + 15,35 m

Skrajnia pionowa (minimalna) H = 7,10 m (oś toru LK nr 66)

Kąt skosu 84,6°

Wysokość konstrukcji h = 1,62 m

Grubość płyty pomostowej t = 0,24 m (minimalna)

Spadek poprzeczny na jezdni i = 2,5%

Spadek poprzeczny na kapachi = 4,0%

Spadek podłużny i = zmienny, od 0,62 do 0,17%

Klasa obciążeń klasa A (K+0,3K) wg PN-85/S-

10030; Pojazd specjalny klasy 150 wg STANAG 2021

Klasa drogi na obiekcie S

Rodzaj drogi na obiekcie S

Ustrój nośny trójprzęsłowy

Posadowienie pośrednie

Łożyskaelastomerowe

Dylatacje stalowe, modułowe

OBIEKT 07WS

Obiekt jest przeznaczony do bezkolizyjnego przeprowadzenia ruchu kołowego w ciągu

drogi wojewódzkiej DW 858 nad drogą ekspresową S19. Droga wojewódzka klasy G

składa się z dwóch pasów ruchu po 3,5 m i jest wyposażona w obustronny ciąg pieszo –

rowerowy o szerokości 2,50 m. Droga ekspresowa pod obiektem składa się z dwóch

rozdzielonych nitek. Na każdej z nich zlokalizowana jest jezdnia z 2 pasami ruchu po 3,50 m i pasem awaryjnym. Konstrukcja wiaduktu i podpór uwzględnia możliwość poszerzenia

drogi ekspresowej do przekroju docelowego, składającego się z jezdni z 3 pasami ruchu

po 3,50 m i pasem awaryjnym w obydwu kierunkach.

Przecięcie osi drogi wojewódzkiej z osią drogi ekspresowej zlokalizowane jest w km

0+207,01 DW 858 i w km 15+290,00 drogi ekspresowej S19.

Początek projektowanego obiektu usytuowany jest w km 0+181,26 drogi wojewódzkiej

DW 858.

Dane techniczne:

Rozpiętość teoretyczna przęseł Lt = 25,30 m + 25,30 m

Długość obiektu L = 51,05 m

Długość całkowita obiektu Lc = 76,80 m

Szerokość całkowita obiektu B = 16,30 m

Skrajnia pionowa (minimalna) H = 5,00 m

Kąt skosu 69,0°

Wysokość konstrukcji h = 1,495 m

Grubość płyty pomostowej t = 0,24 m (minimalna)

Spadek poprzeczny na jezdni i = 2,0%

Spadek poprzeczny na kapach i = 3,0%

Spadek podłużny i = zmienny, ok. 0,5%

Klasa obciążeń klasa A wg PN-85/S-10030; Pojazd specjalny

klasy 150 wg STANAG 2021

Klasa drogi na obiekcie G

Rodzaj drogi na obiekcie droga wojewódzka

Ustrój nośny ramownica dwuprzęsłowa

Posadowienie bezpośrednie na gruncie wzmocnionym

Łożyska elastomerowe

Dylatacjestalowe, modułowe

OBIEKT 09WS

Obiekt jest przeznaczony do bezkolizyjnego przeprowadzenia ruchu kołowego w ciągu

drogi ekspresowej S19 nad drogą powiatową DP 1058R.

Droga ekspresowa na obiekcie składa się z dwóch rozdzielonych nitek. Na każdej z nich

zlokalizowana jest jezdnia z 2 pasami ruchu po 3,50 m i pasem awaryjnym. Na krawędzi

zewnętrznej drogi od strony zachodniej przewidziano ekran akustyczny wysokości 2,5 m.

Droga powiatowa pod obiektem klasy Z składa się z dwóch pasów ruchu po 3,0 m i jest

wyposażona jednostronny chodnik o szerokości 1,5 m.

Przecięcie osi drogi powiatowej z osią drogi ekspresowej zlokalizowane jest w km

0+056,46 DP 1058R i w km 17+661,86 drogi ekspresowej S19.

Dane techniczne:

Rozpiętość teoretyczna przęseł Lt = 14,08 m

Długość obiektu L = 14,28 / sin 65,8° = 15,656m

Długość całkowita obiektu Lc = 39,40 m

Szerokość całkowita obiektu B = 28,77 m

Skrajnia pionowa (minimalna) H = 4,80 m

Kąt skosu 65,8°

Spadek podłużny i = zmienny, ok. 1,5%

Klasa obciążeń klasa A wg PN-85/S-10030;

Klasa drogi na obiekcie S

Rodzaj drogi na obiekcie droga ekspresowa

Ustrój nośny rama jednoprzęsłowa

Posadowienie bezpośrednie na gruncie wzmocnionym

OBIEKT 12WD

Obiekt jest przeznaczony do bezkolizyjnego przeprowadzenia ruchu kołowego w ciągu

drogi krajowej DK19 nad drogą ekspresową S19. Droga krajowa klasy G składa się z

dwóch pasów ruchu po 3,50 m i jest wyposażona w jednostronny ciąg pieszo – rowerowy

o szerokości 3,50 m. Droga ekspresowa pod obiektem składa się z dwóch rozdzielonych

nitek. Na każdej z nich zlokalizowana jest jezdnia z 2 pasami ruchu po 3,50 m i pasem

awaryjnym. Konstrukcja wiaduktu i podpór uwzględnia możliwość poszerzenia drogi ekspresowej do przekroju docelowego, składającego się z jezdni z 3 pasami ruchu po

3,50 m i pasem awaryjnym w obydwu kierunkach.

Przecięcie osi drogi krajowej z osią drogi ekspresowej zlokalizowane jest w km 0+441,94

DK19 i w km 9+540,91 drogi ekspresowej S19.

Początek projektowanego obiektu usytuowany jest w km 0+414,10 drogi krajowej DK19.

Dane techniczne:

Rozpiętość teoretyczna przęseł Lt = 29,00 m + 29,00 m

Długość obiektu L = 59,04 m

Długość całkowita obiektu Lc = 84,16 m

Szerokość całkowita obiektu B = 14,35 m

Skrajnia pionowa (minimalna) H = 5,00 m

Kąt skosu 60,0°

Wysokość konstrukcji h = 1,498 m

Grubość płyty pomostowej t = 0,24 m (minimalna)

Spadek poprzeczny na jezdni i = 2,0%

Spadek poprzeczny na kapach i = 3,0% i 4,0%

Spadek podłużny i = zmienny, od około 0,6% (przęsło nr 1),

do około 1,1% (przęsło nr 2)

Klasa obciążeń klasa A wg PN-85/S-10030; Pojazd specjalny

klasy 150 wg STANAG 2021

Klasa drogi na obiekcie G

Rodzaj drogi na obiekcie droga krajowa

Ustrój nośny ramownica dwuprzęsłowa

Posadowienie bezpośrednie na gruncie wzmocnionym

Łożyska elastomerowe

Dylatacje stalowe, modułowe

OBIEKT 08MS

Obiekt jest przeznaczony do bezkolizyjnego przeprowadzenia ruchu kołowego w ciągu

drogi ekspresowej S19 nad rzeka San oraz nad terenem przeznaczonym pod budowę

dróg dojazdowych DD-9 i DD-10 oraz przejścia dla zwierząt o następujących

parametrach:

- koryto rzeki San o szerokości 110 – 120 m,

- dwa przejścia dla zwierząt dużych o wymiarach skrajni 30,0 x 5,0 m każde,

zlokalizowanymi na obu brzegach rzeki,

- dwie drogi dojazdowe zlokalizowane w rejonie przyczółków mostowych o skrajni

pionowej

4,70 m.

Droga ekspresowa na obiekcie składa się z dwóch rozdzielonych nitek. Na każdej z nich

zlokalizowana jest jezdnia z 3 pasami ruchu po 3,50 m i opaska 1,0 m oraz oddzielonym

od jezdni chodnikiem dla obsługi.

Początek projektowanego obiektu usytuowany jest w km 16+776,35 drogi ekspresowej

S19.

Dane techniczne:

Rozpiętość teoretyczna przęseł Lt = 64,00 + 76,00 + 142,00 + 64,00 + 44,00 = 390,00m

Długość obiektu L = 392,70m

Szerokość całkowita obiektu B = 13,60 + 1,60 + 13,60 m’

Skrajnia pionowa (minimalna) H = 5,00 m (przejście dla zwierząt)

Kąt skosu 90°

Wysokość ustroju nośnego

- w przęsłach h = 3,20 m

- nad podporami zalewowymi h = 3,20 m

- nad podporami przęsła nurtowego h = 7,10 m

Spadek poprzeczny na jezdni i = 2,5%

Spadek poprzeczny na kapach i = 4,0%

Spadek podłużny łuk pionowy R=12000 m oraz spadek i = 0,5%

Klasa obciążeń klasa A (K+0,3K) wg PN-85/S-10030;

Pojazd specjalny klasy 150 wg STANAG 2021

Klasa drogi na obiekcie S

Rodzaj drogi na obiekcie S

Ustrój nośny belka ciągła 6 – co przęsłowa

Posadowienie pośrednie

Łożyska garnkowe

Dylatacje stalowe, modułowe

Przejścia PZM

Obiekty stanowią element drogi ekspresowej i dróg dojazdowych. Przeznaczone są dla przeprowadzenia cieków lub dróg migracji zwierząt pod projektowaną drogą.

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie płaskim o charakterze polno – leśnym. W pobliżu

przepustów występuje nieznaczna ilość kolizji z sieciami nadziemnymi oraz podziemnymi

pokazana na planach sytuacyjnych. Przepusty znajdują się w oddaleniu od stref zabudowanych. Zaprojektowano konstrukcje w postaci żelbetowych przepustów prefabrykowanych o przekrojach prostokątnych jednokomorowych, o schemacie statycznym ramownicy zamkniętej. Konstrukcje posadowiono bezpośrednio.

Dane techniczne:

L.p.

Obiekt

Długość całkowita

[m]

Przekrój prefabrykatu [m]

Światło przejścia dla zwierząt (szerokość x wysokość) [m]

Typ obiektu

1

1PZM

32,40

2,0 x 2,0

2x0,7 x 1,7

Przejście dla małych zwierząt zespolone z ciekiem

2

1PZMa

19,10

2,0 x 2,0

2x0,7 x 1,7

Przejście dla małych zwierząt zespolone z ciekiem

3

2PZM

34,40

2,0 x 2,0

2x0,7 x 1,7

Przejście dla małych zwierząt zespolone z ciekiem

4

2PZMa

15,90

2,0 x 2,0

2x0,7 x 1,7

Przejście dla małych zwierząt zespolone z ciekiem

5

3PZM

56,40

4,0 x 2,0

2x1,0 x 1,7

Przejście dla małych zwierząt zespolone z ciekiem

6

3PZMa

8,80

4,0 x 2,0

2x1,0 x 1,7

Przejście dla małych zwierząt zespolone z ciekiem

7

4PZM

30,40

2,0 x 2,0

2,0 x 1,7

Przejście dla małych zwierząt

 

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

 

Kolizja PG-1i PG-1.1

Istniejący przewód gazowy gsD65oraz przyłącze gsD20znajduje się pod projektowaną drogą powiatową nr 1049R w km 0+040, na wysokości km 13+015 trasy głównej. Jest w kolizji z układem drogowym.

Projektowany gazociąg PE Dz90mm zostanie poprowadzony poza projektowanym układem drogowym natomiast odgałęzienie tego gazociągu PE Dz63 mm prostopadle do projektowanej drogi. Pod nawierzchnią drogi gazociąg zostanie poprowadzony w rurze osłonowej. Końcówka gazociągu będąca przyłączem zostanie wykonana z rur stalowych dn15 i podłączona do istniejącej szafki gazowej–włączenie do kolumny przyłączeniowej przed szafką gazową.

Kolizja PG-2i PG-2.1

Istniejący przewód gazowy dn65mm oraz przyłącze gnD20znajdująsię pod projektowaną drogą w km 13+360i sąw kolizji z układem drogowym.

Projektowany gazociąg PE Dz90mm zostanie poprowadzony poza projektowanym układem drogowym. Pod nawierzchnią drogi gazociąg zostanie poprowadzony w rurze osłonowej. W zakresie przebudowy istniejącego przyłącza zostanie wykonane odgałęzienie gazociągu o średnicy 63mm poza projektowanym układem drogowym. Końcówka gazociągu będąca przyłączem zostanie wykonana z rur stalowych dn20.

Kolizja PG-3

Istniejący przewód gazowy gsD25(dn32 wg. WT)znajduje się pod projektowaną drogą w km 15+170. Jest w kolizji z układem drogowym.

Projektowany gazociąg PE Dz63mm zostanie poprowadzony prostopadle do projektowanej drogi. Pod nawierzchnią drogi gazociąg zostanie poprowadzony w rurze przewiertowej.

Kolizja PG-4

Istniejący przewód gazowy gsD32i dn25mmjest w kolizji z układem drogowym.

Projektowany gazociąg PE Dz63mm zostanie poprowadzony równolegledo projektowanejdrogi DD10z prostopadłym przejściem pod nawierzchniądrogi, gdzie gazociąg zostanie poprowadzony w rurze osłonowej.

Kolizja PG-5, PG-5.1, PG-5.2

Istniejący przewód gazowy gsA40znajduje się pod projektowaną drogą w km 17+660. Jest w kolizji z układem drogowym.

Projektowany gazociąg PE Dz63mm zostanie poprowadzony prostopadle do projektowanej drogi. Pod nawierzchnią drogi gazociąg zostanie poprowadzony w rurze osłonowej.

Na odcinku PZ41-PZ45gazociąg zaprojektowano z rur PE RC typu 2.

W zakresie przebudowy istniejącego gazociągu zostaną wykonane dwa odgałęzienia (przyłącza) gazociągu o średnicy 32mm. Końcówka proj. przyłącza w miejscu włączenia z przyłączem istniejącym zostanie wykonana z rur stalowych dn15mm, poprzedzona redukcją stal-PE.

SYSTEM ODWODNIENIA

Wody opadowe z nawierzchni projektowanej drogi ekspresowej odprowadzane będą za pomocą wpustów deszczowych do kolektorów grawitacyjnych lub bezpośrednio do rowów drogowych. Ujęte wody kierowane będą do ziemnych zbiorników retencyjnych projektowanych w ramach odrębnego opracowania lub bezpośrednio do odbiornika.

Zretencjonowane wody opadowe będą odprowadzane ze zbiorników retencyjnych rurociągiem wylotowym o średnicy DN 300mm do odbiorników –cieków. Wyloty kolektorów do zbiorników będą wyposażone w zastawki umożliwiające odcięcie odpływu do zbiorników retencyjnych. W przypadku zlewni drogowych gdzie nie przewidziano retencjonowania wód opadowych, wody opadowe przed odprowadzeniem do odbiornika będą podczyszczane w prefabrykowanych piaskownikach umieszczonych w rowie drogowym. Wody opadowe przed wylotem do rzeki San będą podczyszczone w osadnikach i separatorach lamelowych. Piaskowniki będą zakończone przegrodą w rowie z przelewem kołowym umożliwiającym odcięcie przepływu wód opadowych.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni, poboczy i skarp dróg, pasa rozdziału oraz terenów przyległych zostaną odprowadzone do rowów melioracyjnych bez nazw oraz do rzeki San. Właścicielem wód płynących jest Polskie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zaś właścicielem nieruchomości są Lasy Państwowe.

SIECI WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE.

 

Kolizje w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej

Planowana jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wg. poniższego zakresu:

Nazwa przebudowy

Km drogi

Opis projektowanych rozwiązań technicznych

KST-1

14+730

Przebudowa kanalizacji ciśnieniowej Dz125. Zaprojektowano rurę Dz125 z PE. Rura przewiertowa Dz250mm PE pod nawierzchnią dróg. Przed i za przejściem pod drogą ekspresową zasuwy DN100

KST-2

15+050

Brak przebudowy. Przyłącze kanalizacyjne zostanie zaprojektowane w odrębnym opracowaniu. Termin likwidacji przyłącza uzgodnić z firmą Voster Sp. z o.o.

KS-2

14+730

Przebudowa kanalizacji odprowadzającej popłuczyny ze stacji uzdatniania wód. Zaprojektowano studnie betonowe oraz odcinek kanalizacji PVC DN200mm z wylotem do przebudowywanego rowu melioracyjnego.

KS-1

17+625

Przebudowa kanalizacji sanitarnej ks200 na Dz200 z PVC. Rura osłonowa DN 315mm pod nawierzchnią drogi.

Kolizje w zakresie sieci wodociągowej

Planowana jest przebudowa sieci wodociągowej wg. poniższego zakresu:

 

Nazwa przebudowy

Km drogi

Opis projektowanych rozwiązań technicznych

PW-1

0+050

DP1049 R

Przebudowa wodociągu Dz90 na wodociąg Dz90 z PE. Przyłącze PW-1.1 Dz40 mm z zasuwą odcinającą DN32 Rura osłonowa Dz180mm PE pod nawierzchnią.

PW-2

13+370

Przebudowa wodociągu Dz90 na wodociąg Dn90 z PE. Rura osłonowa Dz180mm PE pod nawierzchnią dróg. Przed i za przejściem pod drogą ekspresową zasuwy DN80

PW-2a

14+730

Przebudowa wodociągu Dz225 na wodociąg Dz225 z PE. Rura przewiertowa Dz355mm PE pod nawierzchnią dróg. Przed i za przejściem pod drogą ekspresową zasuwy DN200

PW-3

15+115

Przebudowa wodociągu Dz90 na wodociąg Dz90 z PE. Rura osłonowa DN 180mm PE pod nawierzchnia drogi.

PW-4

17+400

Przebudowa wodociągu Dz90 na wodociąg Dz90 z PE. Rura osłonowa DN 180mm PE pod nawierzchnią drogi.

PW-5

17+600

Przebudowa wodociągu Dz125 na wodociąg Dz125 z PE. Rura osłonowa DN 250mm stalowa pod nawierzchnią drogi.

Hn1

15+750

Zmiana lokalizacji hydrantu wo80 wraz z zasuwą DN80.

 

Kolizja PW-1

Istniejący przewód wodociągowy w90znajduje się pod projektowaną drogą. Jest w kolizji z układem drogowym oraz projektowaną infrastrukturą.

Projektowany wodociąg PE Dz90mm zostanie poprowadzony prostopadle do projektowanej drogi. Pod nawierzchnią wodociąg zostanie poprowadzony w rurze osłonowej.

Na wodociągu zaprojektowano dwie zasuwy Dn80mm.

Kolizja PW-2

Istniejący przewód wodociągowy w90 znajduje się pod projektowaną drogą S19 w km 13+370. Jest w kolizji z układem drogowym oraz odwodnieniem. Projektowany wodociąg PE Dz90mm zostanie poprowadzony prostopadle do projektowanej drogi S19. Pod nawierzchnią wodociąg zostanie poprowadzony w rurze osłonowej.

Na wodociągu zaprojektowano dwie zasuwy Dn80mm.

Kolizja PW-2a

Istniejący przewód wodociągowy w225znajduje się pod projektowaną drogą S19 w km 14+730. Jest w kolizji z układem drogowym oraz odwodnieniem. Projektowany wodociąg PE Dz225mm zostanie poprowadzony prostopadle do projektowanej drogi S19. Pod nawierzchnią wodociąg zostanie poprowadzony w rurze przewiertowej.

Na wodociągu zaprojektowano dwie zasuwy Dn200mm.

Kolizja PW-3

Istniejący przewód wodociągowy w90 znajduje się pod projektowaną drogąS19 w km. 15+100. Jest w kolizji z układem drogowym orazodwodnieniem.

Projektowany wodociąg PE Dz90mm zostanie poprowadzony prostopadle do projektowanej drogi. Pod nawierzchnią wodociąg zostanie poprowadzony w rurze osłonowej.Na wodociągu zaprojektowano dwie zasuwy Dn80mm.

Kolizja PW-4

Istniejący przewód wodociągowy w90znajduje się pod projektowaną drogą S19wokolicy km 17+400. Jest w kolizji z układem drogowym oraz odwodnieniem.

Projektowany wodociąg PE Dz90mm zostanie poprowadzony równolegledo projektowanej drogi S19. Pod nawierzchnią wodociąg zostanie poprowadzony w rurze osłonowej.

Na wodociągu zaprojektowano dwie zasuwy Dn80mm.

Kolizja PW-5

Istniejący przewód wodociągowy w125 znajduje się pod projektowaną drogą S19 w okolicy km 17+600. Jest w kolizji z układem drogowym oraz odwodnieniem.

Projektowany wodociąg PE Dz125mm zostanie poprowadzony prostopadle (wraz z odgałęzieniem poprowadzonym równolegle) do projektowanej drogi S19. Pod nawierzchnią wodociąg zostanie poprowadzony w rurze osłonowej. Na wodociągu zaprojektowano trzy zasuwy Dn100mm.

 

SYSTEM ODWODNIENIA

Zaprojektowane zbiorniki retencyjne będą pełniły funkcję retencyjną w przypadku wystąpienia deszczy nawalnych, zbieranych z projektowanej drogi. Nadmiar wód opadowych do odbiorników –rowów melioracyjnych będzie realizowany poprzez przelewy o średnicy Dn300mm.Zaprojektowano zbiorniki retencyjneszczelneZB-1, ZB-02, ZB-03.

W wyżej wymienionych zbiornikachponiżej wlotu do zbiornika retencyjnego znajdować się będzie część osadowa zbiornika o głębokości 0,3m, o powierzchni dna około 2,0 m2oraz o objętości 1,25 m3.

Urządzenia objęte zakresem opracowania będą znajdowały się w zakresie planowanego pasa drogowego projektowanej drogi krajowej lub pozostały dróg.

 

Zbiorniki retencyjne

Zbiorniki retencyjne szczelne zaprojektowano w przypadku kiedy poziom wód gruntowych znajduje się nie głębiej niż 0,5m poniżej dna zbiornika.

Nazwa zbiornika

Typ zbiornika

Kilometraż

Strona drogi L/P

Pow. zlewni zredukowanej

 
 

[-]

[-]

[km]

[-]

[ha]

 

ZB-01

retencyjny

12+040

P

2,12

 

ZB-02

retencyjny

13+330

P

5,43

 

ZB-03

retencyjny

13+850

L

7,32

 

 

PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH:

W związku z budową drogi ekspresowej S19 od węzła "Lasy Janowskie" do węzła "Nisko

Południe" na odcinku od węzła "Zdziary" (bez węzła) do węzła "Rudnik nad Sanem" (bez węzła) od km 9+476.94 do km 17+701.71 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi realizowaną w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe” z podziałem

na trzy zadania w zakresie: Zadanie „B” od węzła „Zdziary” (bez węzła) do węzła „Rudnik nad Sanem” (bez węzła) o długości około 9 km oraz związaną z tym zmianą zagospodarowania przyległego terenu t.j. przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu istniejące sieci teletechniczne wymagają przebudowy i zabezpieczenia.

Właścicielem i użytkownikiem kolidujących sieci telekomunikacyjnych jest:

- Orange Polska S.A. (OPL), al. Piłsudskiego 35, 35-001 Rzeszów,

- PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. (LHS), ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość i

PKP Telkol, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin,

- Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe(ORSS), Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, ul. Francesca Nullo 2, 00-486 Warszawa.

 

 

 

W związku z projektowaną drogą ekspresową S19 i związaną z tym zmianą

zagospodarowania przyległego terenu t.j. przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu zachodzi konieczność przebudowy oraz zabezpieczenia istniejącej infrastruktury teletechnicznej.

Przebudowie oraz zabezpieczeniu podlegają kable ziemne miedziane i światłowodowe, słupki kablowe i linie napowietrzne, których właścicielem jest Orange Polska S.A oraz kable ziemne PKP.

 

Numer kolizji

Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej

Długość [m]

T-1

Orange Polska

11+790 - 12+184

 

Z projektowaną budową drogi ekspresowej S19 koliduje istniejąca linia napowietrzna.

Należy wybudować nowe słupy kablowe na końcach przebudowy w miejscach wskazanych w projekcie i skablować istniejącą linię napowietrzną kablem XzTKMXpw 5x4x0,5. Złącza wykonać w skrzynkach kablowych słupowych na projektowanych słupach. Kolidujące słupy zdemontować. Projektowany kabel w miejscu skrzyżowania z rowem melioracyjnym zabezpieczyć rurą ochronną RHDPEp 110/6,3. W skrzynkach kablowych zainstalować ochronniki przepięciowo – przetężeniowe wg ZN-15/OPL-036.

388,5

T-2

Orange Polska

12+999 - 13+070

Z projektowaną budową drogi ekspresowej S19 kolidują kable ziemne XzTKMXpw 35x4x0,8, XzTMXpw 25x4x0,5 XzTMXpw 5x4x0,5, kabel światłowodowy 16J w rurociągu kablowym RHDPE 40mm, przyłącza kablowe oraz linia napowietrzna. Kolidujące kable ziemne należy przebudować poza obszar kolizji zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wykonując wstawkę kablową.  Przejście pod drogą ekspresową i obejście skrzyżowania wykonać w rurach ochronnych RHDPEp 110/6,3 i zakończyć studniami SKR-2. Przebudować poza obszar kolizji istniejący słupek kablowy i odtworzyć kabel zasilający i przyłącza.

Należy wybudować nowe słupy kablowe na końcach przebudowy w miejscach wskazanych w projekcie i skablować istniejącą linię napowietrzną. Złącza wykonać w skrzynkach kablowych słupowych na projektowanych słupach. W skrzynkach kablowych zainstalować ochronniki przepięciowo – przetężeniowe wg ZN-15/OPL-036. Kolidujące słupy zdemontować. Istniejącej kable pod projektowanymi zjazdami zabezpieczyć rurami dwudzielnymi D110.

658,0

T-3

Orange Polska

13+221 - 13+347

Z projektowaną budową drogi ekspresowej S19 koliduje kabel ziemny XzTKMXpw 5x4x0,5 oraz przyłącza kablowe. Kolidujące kable ziemne należy przebudować poza obszar kolizji zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wykonując wstawkę kablową. Przejście pod drogą ekspresową wykonać w rurach ochronnych RHDPEp 110/6,3 i zakończyć studniami SKR-1.  Pod projektowanymi zjazdami  istniejące kable zabezpieczyć rurami dwudzielnymi D110. Przyłącza do wyburzanych budynków zdemontować.

230,2

T-4

Orange Polska

15+025 - 15+329

Z projektowaną budową drogi ekspresowej S19 i drogi dojazdowej koliduje kabel ziemny TKD 24x2x1,2 Nisko-Biłgoraj oraz przyłącza kablowe. Kolidujący kabel ziemny należy przebudować poza obszar kolizji wykonując wstawkę kablową kablem XzTKMXpw 25x4x0,8. Przejście pod drogą ekspresową i dojazdową wykonać w rurach ochronnych RHDPEp 110/6,3 i zakończyć studniami SKR-2.  Przyłącza do wyburzanych budynków zdemontować, a do istniejących odtworzyć kablami XzTKMXpw 3x2x0,5. Przejścia pod drogą i projektowanym rowem wykonać w rurze ochronnej RHDPEp 110/6,3.  

430,3

T-5

PKP

0+324 - 0+335 DW858

Z projektowaną budową drogi wojewódzkiej DW858 koliduje kanalizacja kablowa wraz ze studniami kablowymi. Należy wybudować nowy odcinek kanalizacji kablowej z rur 2xRHDPEp 110/6,3mm wraz ze studniami kablowymi SKR-2 i przebudować do niej kable.  Pod projektowaną drogą  istniejący kabel zabezpieczyć rurami dwudzielnymi D110.

38,6

T-6

ORSS

15+757 - 15+774

Z projektowaną budową drogi ekspresowej S19 koliduje rurociąg kablowy 4xRHDPE 40/3,7 wraz z kablem światłowodowym ORSS oraz przyłącza kablowe Orange Polska.

Należy wybudować nowy odcinek rurociągu z rur 4xRHDPE 40/3,7mm i przebudować do niego istniejący kabel światłowodowy. Pod drogą ekspresową i rowem rurociąg zabezpieczyć rurami ochronnymi RHDPEp 160/9,1mm. Przyłącza do wyburzanych budynków zdemontować.

166,0

T-7

PKP

15+963 - 16+172 

projektowanymi rowami melioracyjnymi kolidują kable ziemne. Kolidujące kable ziemny należy przebudować poza obszar kolizji wykonując wstawkę kablową kablami XzTKMXpw 25x4x0,8. Przejście pod rowami wykonać w rurach ochronnych RHDPEp 110/6,3

169,7

T-8

PKP

16+760 - 16+826

Z projektowaną budową drogi ekspresowej S19 koliduje kabel ziemny. Kolidujący kabel ziemny należy przebudować poza obszar kolizji wykonując wstawkę kablową kablem XzTKMXpw 25x4x0,8. Przejście pod rowem i drogą dojazdową wykonać w rurach ochronnych RHDPEp 110/6,3.

126,2

T-9

PKP

17+106 - 17+248

Z projektowaną budową drogi ekspresowej S19 koliduje kabel ziemny. Kolidujący kabel ziemny należy przebudować poza obszar kolizji wykonując wstawkę kablową kablem typu XzTKMXpw 25x4x0,8. Przejście pod rowem i drogą dojazdową wykonać w rurach ochronnych RHDPEp 110/6,3.

241,7

T-10

Orange Polska

17+359 - 17+469

Z projektowaną budową drogi dojazdowej koliduje kabel ziemny XzTKMXpw 2x2x0,5 oraz przyłącza kablowe. Kolidujący kabel ziemny należy przebudować poza obszar kolizji zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wykonując wstawkę kablową. Przejście pod drogą wykonać w rurze ochronnej RHDPEp 110/6,3.  Przyłącza do wyburzanych budynków zdemontować.

72,8

T-11

Orange Polska

17+629 – 17+704

 

 

Z projektowaną budową drogi ekspresowej S19 koliduje kabel ziemny XzTKMXpw 10x4x0,5 oraz linia napowietrzna. Kolidujący kabel ziemny należy przebudować poza obszar kolizji zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wykonując wstawkę kablową. Przejście pod drogą ekspresową wykonać w rurach ochronnych RHDPEp 110/6,3 i zakończyć studniami SKR-2. Istniejącą linię napowietrzną należy skablować kablem typu XzTKMXpw 5x4x0,5 a słupy zdemontować. Ostatni słup zaadaptować na słup kablowy, kabel zakończyć w skrzynce nasłupowej. Przejście pod drogą powiatową wykonać w rurach ochronnych RHDPEp 110/6,3 i zakończyć studniami SKR-1.

222,1

 

BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO:

 

Ciąg główny kanału technologicznego będzie prowadzony wzdłuż projektowanej drogi S19. Projektuje się również odgałęzienia od ciągu głównego do elementów (urządzeń) KSZR. Projektowany kanał technologiczny będzie połączony z projektowanym kanałem technologicznym na odcinku A i C drogi ekspresowej S19.

 

PRZEBUDOWA LINI ENERGETYCZNYCH NISKIEGO I ŚREDNIEGO NAPIĘCIA:

 

Projekt niniejszy obejmuje przebudowę istniejących odcinków linii elektroenergetycznych 15 kV oraz 0,4 kV kolidujących z projektowaną budową drogi ekspresowej S19na odcinku zadania B tj. od węzła „Zdziary” (bez węzła)do węzła „Rudnik nad Sanem” (bez węzła) o długości ok. 9 km. Usunięcie kolizji obejmuje też demontaże.

Dodatkowo sprawdzono skrzyżowanie projektowanej drogi ekspresowej S19 z projektowaną do przebudowy linią WN 110 kVNisko - Biłgoraj. Przebudową tej linii (projektowanie i wykonawstwo) zajmuje się PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów.

 

 

 

Lp.

Kilometraż [km]

Nr kolizji

Poziom napięcia

Rodzaj istn. linii

Dodatkowe informacje o istn. urządzeniach i przebiegu linii

Liczba [szt.] / Długość rur ochronnych [mb]

Długość trasy (kabla) proj. linii [mb]

 

Dodatkowe informacje o proj. urządzeniach

1.

12+783

E-1

SN 15 kV

linia napowietrzna

w osłonie

BLX-T 3x70 mm2  Rudnik- Wólka Tanewska

1 / 100

170 (205)

Kabel 3 x XRUHAKXS 120/50 mm2
rura ochronna
F 160 mm

2.

0+026

Droga powiatowa

1049R

E-2

nN 0,4 kV

linia napowietrzna

izolowana

AsXSn 4x70+25 mm2Stacja trafo „Huta Deręgowska 3”

----

50 (przełożenie kabla)

Postawienie słupa linii nN z przełożeniem przewodów AsXSn, wykonanie przyłącza do budynku., demontaż przyłacza do budynku nr 10 Huta Deręgowska i kabla pomiędzy bud. Nr 10
 i bud. Gospodarczymi przewodem AsXSn 4x25 mm2

3.

13+288

E-3

nN 0,4 kV

linia napowietrzna

izolowana

AsXSn 4x70 mm2 Stacja trafo „Huta Deręgowska 3”

1 / 66
1 / 10

73 (85)

105(120)

90(100)

Kable YAKXS 4x120 mm2
rury ochronne
F110 mm

zącza kablowe ZK-3e i ZK-1a

demontaże linii napowietrznych i przyłączy do rozbieranych budynków

4.

14+535

E-4

SN 15 kV

linia napowietrzna

3 x AFl  6  -70 mm2
Nisko – Piskorowy Staw

1 / 92

200 (230)

Kabel 3 x XRUHAKXS 120/50 mm2
rura ochronna
F 160 mm

5.

14+740

E-5

nN 0,4 kV

linia napowietrzna

przyłacza do budynkow

Istn. Linia i przyłącza do budynków

----

----

Demontaż linii napowietrznej nN i przełączy do rozbieranych budynków

6.

14+855

E-6

SN 15 kV

linia napowietrzna

3 x AFl  6  -35 mm2
Nisko – Piskorowy Staw

1 / 80

82 (105)

Kabel 3 x XRUHAKXS 70/25 mm2
rura ochronna
F 160 mm

7.

14+950 -15+000

E-7

nN 0,4 kV

linia napowietrzna

przyłacza do budynkow

Istn. Linia i przyłącza do budynków

----

----

Demontaż linii napowietrznej nN i przełączy do rozbieranych budynków

8.

15+770

E-8

nN 0,4 kV

linia napowietrzna

przyłacza do budynkow

Istn. Linia i przyłącza do budynków

----

----

Demontaż linii napowietrznej nN i przełączy do rozbieranych budynków

9.

16+230 -16+380

E-9

nN 0,4 kV

linia napowietrzna

przyłacza do budynkow

Istn. Linia i przyłącza do budynków

----

----

Demontaż linii napowietrznej nN i przełączy do rozbieranych budynków, skrócenie linii napowietrznej

10.

17+360 -17+470

E-10

nN 0,4 kV

linia napowietrzna

przyłacza do budynkow

Al4x35+35 mm2
Stacja trafo „Zarzecze 12”

----

66

Demontaż linii napowietrznej nN i przełączy do rozbieranych budynków, skrócenie linii napowietrznej

Projektowana linia napowietrzna izolowana AsXSn 4x50 +35 mm2 przyłącze do budynku

11.

17+623

E-11

nN 0,4 kV

linia napowietrzna

przyłacza do budynkow

Istn. Linia i przyłącza do budynków

1 / 79

113 (130)

Kabel YAKXS 4x120 mm2
rura ochronna
F110 mm

zącze kablowe ZK-5

demontaże linii napowietrznych i przyłączy do wyburzanych budynków

 

 

OŚWIETLENIE DROGOWE:

Projekt niniejszy obejmuje budowę nowego oświetlenia na dwóch skrzyżowaniach typu rondo, budowę oświetlenia odcinka drogi powiatowej DP1049R, przebudowę istniejącego oświetlenia drogi wojewódzkiejDW858 i przebudowę oświetlenia odcinka drogi powiatowej DP1058R w zakresach kolidujących z projektowaną budową drogi ekspresowej S19 Ina odcinku zadania B tj. od węzła „Zdziary” (bez węzła)do węzła „Rudnik nad Sanem” (bez węzła) o długości ok. 9 km. Zakres opracowania obejmuje również dodatkowe oświetlenia niektórych przejść dla pieszych.]

 

Na odcinku od km -9+476,94 do km 17+701,71 – (odcinek B)projektowanej drogi ekspresowej S19 zidentyfikowano 4 miejsca, w których trasa przedmiotowej drogi wymaga wykonania następujęcego zakresu budowy i przebudowy oświetlenia drogowego:

a)            Budowę oświetlenia na skrzyżowaniu typu rondo – drogi krajowej nr 19, z drogą powiatową DP1042R,łącznikiem 1 do projektowanej drogi S-19 i drogi dojazdowej w miejscowości Zdziary.

b)            Budowę oświetlenia na skrzyżowaniu typu rondo –drogi powiatowej DP1049R i drogi dojazdowej DD1 do projektowanej drogi S-19 w miejscowości Huta Deręgowska.

c)            Budowę oświetlenia na odcinku drogi powiatowej DP1049R w zakresie objętym budową S19, do połączenia z istniejącym oświetleniem tej drogi.

d)            Przebudowę istniejącego oświetlenia na drodze wojewódzkiej DW858 na odcinku zakresu przebudowy DW858 i projektowanego wiaduktu drogowego nad projektowaną drogą S-19.

e)            Przebudowę istniejącego oświetlenia na drodze powiatowej DP1058R na odcinku projektowanego obiektu drogowego nad drogą powiatową – oświetlenie pod wiaduktem.

f)        Oświetlenie dodatkowe wyznaczonych przejść dla pieszych.

 

ROZBIÓRKA OBIEKTÓW:

Projekt obejmuje obiekty przeznaczone do rozbiórki kolidujące z projektowaną drogą ekspresową S19. Do obiektów tych należy zaliczyć: budynki i budowle jako obiekty budowlane.

/ ZAMAWIAJĄCY
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
reprezentowany przez pełnomocników Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl
Mosty Łódź
/ WYKONAWCA
Mosty Łódź S.A
www.mosty-lodz.pl/
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
ZDI Sp. z o.o. (Partner)
Promost Consulting Sp. z o.o. sp.k. (Partner)
www.zbm.com.pl
kontrakt
/ PROJEKTANT
KONTRAKT Biuro Projektowo – Konsultingowe Sp. z o.o.
www.kontrakt-bpk.pl/
Script logo