/ NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0055/19-00

/ NAZWA PROJEKTU
„Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, odc. w. Lasy Janowskie (bez węzła) – w. Nisko Południe (z węzłem)”
/ NAZWA KONTRAKTU
Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Lasy Janowskie do węzła Nisko Południe z podziałem na trzy zadania:” Zadanie „C” od węzła Rudnik nad Sanem (z węzłem) do węzła Nisko Południe (z węzłem) o długości około 6 km.

Opis kontraktu

Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S19 rozpoczyna się w węźle „Rudnik nad Sanem” na przecięciu z drogą krajową nr 77 oraz obwodnicą Stalowej Woli i Niska. Następnie trasa zbliża się ponownie do szerokotorowej linii kolejowej LK65, biegnąc równolegle do niej, a następnie w węźle „Nisko Południe” krzyżuje się z istniejącą drogą krajową nr 19 oraz kilometr dalej z linią kolejową LK65.
Zakres inwestycji:
Zakres robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu drogi ekspresowej S-19 na odcinku od węzła „Rudnik nad Sanem” do węzła „Nisko Południe”, skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną nie związaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni dogęszczającej.
Obiekty inżynierskie:
Planuje się budowę:
- wiadukty (w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich dołem): 6
- przepusty (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt): 6
Węzły:
Na przedmiotowym odcinku drogi przewidywana jest budowa dwóch węzłów drogowych wraz z niezbędnym przełożeniem/przebudową dróg dochodzących do węzła;
- węzeł „Rudnik nad Sanem”, typ węzła WB – „Karo” z dwoma rondami
- węzeł „Nisko Południe”, typ węzła WB - węzeł typu pół-koniczyna
Bezpieczeństwo:
Bezpieczeństwo ruchu zagwarantowane zostanie poprzez właściwy dobór rozwiązań geometrycznych trasy zarówno w planie jak i wysokościowych z uwzględnieniem zakładanej prędkości projektowej. Docelowo zostaną wykonane urządzenia bezpieczeństwa ruchu takie jak:
- bariery ochronne – rozdzielające ruch i osłonowe,
- przejazdy awaryjne,
- wjazdy awaryjne,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- ogrodzenie drogi ekspresowej;
- system zarzadzania ruchem.