-->
Loga UE

Aktualności

pią, 03/01/20

Przekazanie Placu Budowy

pon, 16/12/19

Wydanie Decyzji ZRID

/ Zakres robót

Branża DROGOWA:

 

Przebieg projektowanego odcinka drogi ekspresowej S19 został wyznaczony na podstawie opracowań z poprzednich stadiów projektowych przyjętych decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych. Parametry przyjęte dla drogi  są zgodne Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

Droga ekspresowa S19 na odcinku od km 17+701,71 do km 24+160,23 będzie powiązana z istniejącą siecią drogową poprzez węzły drogowe typu WB. Na długości przedmiotowego zadania C drogi ekspresowej S19 zaprojektowano 2 węzły drogowe:

Węzeł „Rudnik nad Sanem” – węzeł typu „karo” z dwoma średnimi rondami i łącznicami typy P1, stanowi powiązanie drogi ekspresowej z istniejącą drogą krajową nr 77 (Lipnik-Przemyśl) oraz projektowaną obwodnicą Stalowej Woli i Niska. Węzeł zlokalizowany jest w km 18+493 drogi ekspresowej na terenie powiatu niżańskiego na obszarze gminy Rudnik nad Sanem oraz gminy Nisko. Węzeł zaprojektowano jako częściowo kolizyjny typu WB „karo”, ze skrzyżowaniem w postaci dwóch jednopasowych średnich rond w miejscu włączenia łącznic do istniejącej drogi krajowej nr 77. Rozwiązanie wysokościowe to przejście drogą nr 77 pod trasą główną.

Węzeł „Nisko Południe” – węzeł typu „półkoniczyna”, stanowi powiązanie drogi ekspresowej z istniejącą drogą krajową nr 19. Węzeł zlokalizowany jest w km ok. 22+962 drogi ekspresowej na terenie powiatu niżańskiego na obszarze gminy Nisko. Węzeł zaprojektowano jako częściowo kolizyjny typu WB „półkoniczyna” o przeciwległych ćwiartkach. Łącznice zaprojektowano w ćwiartkach północno-wschodniej oraz południowo-zachodniej.  Rozwiązanie wysokościowe obejmuje poprowadzenie drogi nr 19 nad trasą główną.

Projektowana droga ekspresowa została zaprojektowana jako droga o nawierzchni bitumicznej, o przekroju dwujezdniowym czteropasowym (S2/2).

Jezdnie drogi ekspresowej rozdzielone są pasem dzielącym szerokości min. 5,0 m. Na łukach w celu zapewnienia wymaganej przepisami odległości widoczności na zatrzymanie szerokość pasa dzielącego została odpowiednio zwiększona.

Parametry techniczne drogi ekspresowej S19:

-          długość odcinka ok.6 460 m

-          klasa techniczna S

-          prędkość projektowa Vp = 100 km/h

-          prędkość miarodajna Vm = 110 km/h

-          liczba pasów ruchu 4 (2x2) – docelowo 6 (2x3 z rezerwą na zewnątrz)

-          szerokość pasa ruchu 3,50 m

-          szerokość pasa dzielącego (z opaskami) min. 5,00 m

-          szerokość opasek wewnętrznych 0,50 m

-          szerokość pasów awaryjnych 2,50 m

-          szerokość poboczy gruntowych min. 1,50 m

-          pochylenie poprzeczne na prostej 2,50%

-          skrajnia pionowa 5,0 m

-          obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

-          kategoria ruchu KR7

Na całej długości, po obu stronach projektowanej drogi ekspresowej S19 zaprojektowano utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania o szerokości 3 m służący służbom utrzymującym drogę oraz służbą ratowniczym, jako dojazd awaryjny.

Parametry techniczne łącznic:

-          łączna długość łącznic - ok.2183 m

-          typ łącznicy P1

-          prędkość projektowa Vp =  40 km/h

-          szerokość jezdni 4,50 m

-          szerokość opaski wewnętrznej 0,50 m

-          szerokość opaski zewnętrznej 1,00 m

-          szerokość poboczy gruntowych min. 1,50 m

-          pochylenie poprzeczne na prostej 2,00%

-          skrajnia pionowa 4,70 m

-          obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

-          typ łącznicy 2xP1

-          prędkość projektowa Vp =  40 km/h

-          szerokość jezdni 4,50 m

-          szerokość opaski wewnętrznej 0,50 m

-          szerokość opaski zewnętrznej 1,00 m

-          szerokość poboczy gruntowych min. 1,50 m

-          pochylenie poprzeczne na prostej 2,00%

-          skrajnia pionowa 4,70 m

-          obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

-          kategoria ruchu KR6

Parametry techniczne drogi krajowej nr 19:

-          długość odcinka ok.717 m

-          klasa techniczna – G

-          liczba pasów ruchu – 2 pasy ruchu (po jednym dla każdego kierunku)

-          prędkość projektowa Vp = 60 km/h

-          prędkość miarodajna Vm = 80 km/h ( Vm = 70 km/h od km ok 0+590 do końca opracowania)

-          szerokość pasa ruchu - 3,50 m

-          szerokość opaski – 0,50 m

-          szerokość poboczy gruntowych – min. 1,50 m

-          pochylenie poprzeczne na prostej 2,00%

-          skrajnia pionowa 4,90 m

-          obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

-          kategoria ruchu KR6

 

Projektowana droga przebiega przez teren zabudowy.

 

Parametry techniczne drogi krajowej nr 77:

-          długość odcinka ok.535 m

-          klasa techniczna – GP

-          liczba pasów ruchu – 2 pasy ruchu (po jednym dla każdego kierunku)

-          prędkość projektowa Vp=60 km/h

-          prędkość miarodajna Vm=50 km/h

-          szerokość pasa ruchu - 3,50 m

-          szerokość opaski – 0,50 m

-          szerokość poboczy gruntowych – min. 1,50 m

-          pochylenie poprzeczne na prostej 2,00%

-          skrajnia pionowa 4,90 m

-          obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

-          kategoria ruchu KR6

 

Projektowana droga przebiega przez obszary znajdujące się poza terenem zabudowy.

 

Parametry techniczne włączenia obwodnicy miasta Stalowej Woli i Niska do Węzła „Rudnik nad Sanem” :

-          długość odcinka ok.380 m

-          klasa techniczna – GP

-          liczba pasów ruchu – 2 pasy ruchu (po jednym dla każdego kierunku)

-          prędkość projektowa Vp=60 km/h

-          prędkość miarodajna Vm=80 km/h ( Vm=50 km/h na odcinku poprzedzającym rondo od km ok 15+165 )

-          szerokość pasa ruchu - 3,50 m

-          szerokość opaski – 0,50 m

-          szerokość poboczy gruntowych – min. 1,50 m

-          pochylenie poprzeczne na prostej 2,00%

-          skrajnia pionowa 4,90 m

-          obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

-          kategoria ruchu KR5

 

Projektowana droga przebiega zarówno przez teren zabudowy
( w zakresie: od początku opracowania do ok km 15+000 ) jak i przez obszary znajdujące się poza terenem zabudowy ( w zakresie: od ok km 15+000 do końca opracowania).

 

Parametry techniczne dróg gminnych:

-          łączna długość dróg  – ok 422 m

-          klasa techniczna – L, D

-          liczba pasów ruchu – 2 pasy ruchu (po jednym dla każdego kierunku)

-          prędkość projektowa Vp = 30-40 km/h

-          szerokość pasa ruchu – 2,75 – 3,25 m (dla przekroju półulicznego)

-          szerokość jezdni – 5,50 – 6,0 m (dla przekroju półulicznego)

-          szerokość poboczy gruntowych – min. 0,75 m

-          pochylenie poprzeczne na prostej 2,00%

-          skrajnia pionowa 4,70 m

-          obciążenie nawierzchni 100 kN/oś

-          kategoria ruchu KR2

 

Projektowana droga gminna DG102704R przebiega zarówno przez teren zabudowy
( w zakresie: od km ok 0+186 do końca opracowania) jak i przez obszary znajdujące się poza terenem zabudowy ( w zakresie: od początku opracowania do km ok 0+186).

 

Projektowana droga gminna DG102705R przebiega przez teren zabudowy.

 

Projektowana droga leśna przebiega przez obszary znajdujące się poza terenem zabudowy.

 

Parametry techniczne dodatkowych jezdni:

-          łączna długość dodatkowych jezdni – ok 9163 m

-          klasa techniczna – D

-          prędkość projektowa Vp=30 km/h

-          szerokość jezdni – min. 3,50 m

-          szerokość poboczy gruntowych – min. 0,75 m

-          pochylenie poprzeczne na prostej 2,00% (3,00 % dla nawierzchni z kr. mineralnego)

-          mijanki o szerokości 1,50 m

-          długość mijanki 25 m

-          skos wjazdowy i wyjazdowy 1:2

-          skrajnia pionowa 4,70 m

-          obciążenie nawierzchni 100 kN/oś

-          kategoria ruchu KR1

 

Branża MOSTOWA:

 

Obiekt WS-10

 

Obiekt zaprojektowano jako konstrukcję zintegrowaną ramową, monolityczną, żelbetową.

Obiekt służy do przeprowadzenie drogi ekspresowej S19 nad przeszkodą, którą stanowią droga DK77.

 

Parametry Techniczne:

Element:

WS-10 L

WS-10 P

Długość całkowita obiektu:

16,325 m

16,325 m

Rozpiętość teoretyczna:

15,50 m

15,50 m

Szerokość całkowita obiektu:

12,20 m

12,20 m

Wysokość konstrukcyjna:

1,035 m

1,035 m

Wysokość dźwigara:

0,80 m

0,80 m

Schemat statyczny:

zintegrowany, ramowy, jednoprzęsłowy

zintegrowany, ramowy, jednoprzęsłowy

Klasa obciążenia wg normy:

A wg PN-85/S-10030

A wg PN-85/S-10030

Kąt skrzyżowania osi podłużnej z osią przeszkody:

76,1°

76,1°

Skrajnia pod obiektem:

4,70+0,20 m

4,70+0,20 m

 

Obiekt WS-11

 

Obiekt zaprojektowano jako konstrukcję zintegrowaną ramową z wykorzystaniem belek prefabrykowanych typu „T”.

Obiekt służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S19 nad przeszkodą, którą stanowią droga leśna oraz linia kolejowa normalnotorowa LK68 Lublin - Przeworsk, która jest aktualnie linią dwutorową, zelektryfikowaną.

 

Parametry Techniczne:

Element:

WS-11 L

WS-11 P

Długość całkowita obiektu:

28,23 m

28,23 m

Rozpiętość teoretyczna:

27,20 m

27,20 m

Szerokość całkowita obiektu:

12,20 m

12,20 m

Wysokość konstrukcyjna:

1,47 m

1,47 m

Wysokość dźwigara:

1,0 m

1,0 m

Schemat statyczny:

zintegrowany, ramowy

zintegrowany, ramowy

Klasa obciążenia wg normy:

A wg PN-85/S-10030

(K+0,3K zgodnie z PFU)

A wg PN-85/S-10030

(K+0,3K zgodnie z PFU)

Kąt skrzyżowania osi podłużnej z osią przeszkody:

67.6°

67.6°

Skrajnia pod obiektem:

drogowa 4,50+0,20 m

kolejowa 6,90 m

drogowa 4,50+0,20 m

kolejowa 6,90 m

 

 

Obiekt WS-12

 

Obiekt zaprojektowano jako konstrukcję zintegrowaną ramową, monolityczną, żelbetową.

Obiekt służy do przeprowadzenie drogi ekspresowej S19 nad przeszkodą, którą stanowi droga gminna  DG 102704R

 

Parametry Techniczne:

Element:

WS-12 L

WS-12 P

Długość całkowita obiektu:

11,35 m

11,35 m

Rozpiętość teoretyczna:

10,53 m

10,53 m

Szerokość całkowita obiektu:

13,54 m

13,15 m

Wysokość konstrukcyjna:

0,93 m

1,03 m

Wysokość dźwigara:

0,70 m

0,70 m

Schemat statyczny:

zintegrowany, ramowy, jednoprzęsłowy

zintegrowany, ramowy, jednoprzęsłowy

Klasa obciążenia wg normy:

A wg PN-85/S-10030

(K+0,3K zgodnie z PFU)

A wg PN-85/S-10030

(K+0,3K zgodnie z PFU)

Kąt skrzyżowania osi podłużnej z osią przeszkody:

78°

78°

Skrajnia pod obiektem:

drogowa 4,50+0,20 m

drogowa 4,50+0,20 m

 

Obiekt PZŚd-13

 

Obiekt zaprojektowano jako konstrukcję zintegrowaną ramową, monolityczną, żelbetową.

Obiekt służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S19 nad przeszkodą, którą stanowią projektowany ciek oraz przejście dla średnich zwierząt.

 

Parametry Techniczne:

Element:

PZŚd-13 L

PZŚd-13 P

Długość całkowita obiektu:

16,60 m

16,60 m

Rozpiętość teoretyczna:

15,80 m

15,80 m

Szerokość całkowita obiektu:

14,15 m

13,15 m

Wysokość konstrukcyjna:

1,05 m

1,13 m

Wysokość dźwigara:

0,80 m

0,80 m

Schemat statyczny:

zintegrowany, ramowy, jednoprzęsłowy

zintegrowany, ramowy, jednoprzęsłowy

Klasa obciążenia wg normy:

A wg PN-85/S-10030

(K+0,3K zgodnie z PFU)

A wg PN-85/S-10030

(K+0,3K zgodnie z PFU)

Kąt skrzyżowania osi podłużnej z osią przeszkody:

90.0°

90.0°

Skrajnia pod obiektem:

3,50 m

3,50 m

 

Obiekt WD-14

 

Obiekt zaprojektowano w formie dwuprzęsłowego ramowego ustroju płytowo-belkowego, wkomponowany w drogowy układ węzła „Nisko Południe”. Obiekt zostanie wykonany w technologii monolitycznej na miejscu budowy, jako obiekt sprężony.

Projektowany obiekt inżynierski zlokalizowany w obrębie węzła „Nisko Południe”, służy do przeprowadzenia drogi krajowej DK19 ponad przeszkodą, którą stanowią projektowana dwujezdniowa droga ekspresowa S19.

 

Parametry Techniczne:

 

Element:

WD-14

Długość całkowita obiektu:

53,60 m

Rozpiętość teoretyczna:

27,50+24,90 m

Szerokość całkowita obiektu:

18,90 m

Wysokość konstrukcyjna:

1,60 m

Wysokość dźwigara:

1,40 m

Schemat statyczny:

dwuprzęsłowy, ramowy

Klasa obciążenia wg normy:

A wg PN-85/S-10030

Kąt skrzyżowania osi podłużnej z osią przeszkody:

85,7°

Skrajnia pod obiektem:

min.5,00 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt WS-15

 

Obiekt zaprojektowano w formie dwuprzęsłowego ramowego ustroju płytowo-belkowego. Obiekt zostanie wykonany w technologii monolitycznej na miejscu budowy, jako obiekt sprężony.

 

Parametry Techniczne:

Element:

WS-15 L

WS-15 P

Długość całkowita obiektu:

68,16 m

68,75 m

Rozpiętość teoretyczna:

33,00+33,00 m

33,30+33,30 m

Szerokość całkowita obiektu:

12,20 m

14,30 m

Wysokość konstrukcyjna:

1,87 m

1,83 m

Wysokość dźwigara:

1,60 m

1,60 m

Schemat statyczny:

dwuprzęsłowy, ramowy

dwuprzęsłowy, ramowy

Klasa obciążenia wg normy:

A wg PN-85/S-10030

(K+0,3K zgodnie z PFU)

A wg PN-85/S-10030

(K+0,3K zgodnie z PFU)

Kąt skrzyżowania osi podłużnej z osią przeszkody:

49.5°

49.5°

Skrajnia pod obiektem:

drogowa (DD15P)

droga gminna 4,5+0,2 m

kolejowa 6,40 m

drogowa (DD15P) droga gminna 4,5+0,2m

kolejowa 6,40 m

 

Przepusty drogowe

 

Obiekty zaprojektowano jako konstrukcje stalowe z blach falistych.

 

Parametry Techniczne:

Lp

Nazwa(*)

Droga

Kilometraż

Przeszkoda

Długość [m]

Przekrój [m]

Posadowienie

Klasa obciążenia

1

PD-1

DD-11P

0+542.15

Rów 10A

19.50

DN 1,5

bezpośrednie

B

2

PD-3

S 19

18+240.24

Rów 10A

49.60

DN 1,5

bezpośrednie

A,  STANAG kl. 150

3

PD-1

DD-03L Zjazd

0+007.23

Rów 10A

9.00

DN 1,5

bezpośrednie

B

4

PD-1

DD-14P

0+132.7

Rów 11

18.40

DN 1,5

bezpośrednie

B

5

PD-1

DD-07L

0+118.20

Rów 11

18.30

DN 1,5

bezpośrednie

B

6

PD-2

DD-14P

0+589.52

Rów 12

16.90

DN 2,2

bezpośrednie

B

7

PD-5

S-19

20+782.03

Rów 12

37.90

DN 2,2

bezpośrednie

A,  STANAG kl. 150

8

PD-2

DD-07L

0+603.43

Rów 12

16.50

DN 2,2

bezpośrednie

B

9

PD-3

DD-14P

1+835.77

Ciek 14 (Barcówka)

26.80

szer. 6,90; wys. 3,89

bezpośrednie

B

10

PD-6

S-19

22+057.97

Ciek 14 (Barcówka)

48.30

szer. 6,90; wys. 3,89

bezpośrednie

A,  STANAG kl. 150

11

PD-4

DD-07L

1+997.00

Ciek 14 (Barcówka)

20.20

szer. 6,90; wys. 3,89

bezpośrednie

B

12

PD-3

DD-07L

1+860.02

Rów 14

16.50

DN 1,5

bezpośrednie

B

13

PD-2

DK-19

0+595.89

Ciek 17 (Barcówka)

32.00

szer. 5,99; wys. 3,57

bezpośrednie

A,  STANAG kl. 150

14

PD-1

DK-19

0+325.33

Rów 15

45.10

DN 1,5

bezpośrednie

A,  STANAG kl. 150

15

PD-1

NP_L03

0+137.14

Rów 15

21.60

DN 1,5

bezpośrednie

A,  STANAG kl. 150

16

PD-1

NP_L04

0+171.46

Rów 15

19.40

DN 1,5

bezpośrednie

A,  STANAG kl. 150

17

PD-1

DD-15P

0+247.01

Rów 15

15.00

DN 1,5

bezpośrednie

B

18

PD-5

DD-15P

1+462.80

Rów 18a

14.40

DN 1,5

bezpośrednie

B

19

PD-7

S-19

23+783.25

Ciek 18 (Barcówka)

65.00

szer. 5,99; wys. 3,57

bezpośrednie

A,  STANAG kl. 150

20

PD-2

DD-15P

0+947.42

Ciek 18 (Barcówka)

22.60

szer. 5,99; wys. 3,57

bezpośrednie

B

 

 

Roboty BRANŻOWE:

 

Budowa oświetlenia drogowego

 

Przewiduje się wybudowanie nowego oświetlenia LED oraz modernizacja istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED w ramach projektowanego zadania:

-          na  węzłach drogowych;

-          w obrębie skrzyżowań jeżeli jedna z krzyżujących się dróg jest oświetlona;

-          na skrzyżowaniach typu rondo;

-          na skrzyżowaniach w terenie zabudowanym, przy których znajdują się budynki użyteczności publicznej, przystanki komunikacji miejskiej;

 

Przebudowa sieci średniego i niskiego napięcia PGE

LS1 (w warunkach nr R5/RM/ŁA/38/W/8/58/2018 z PGE Dystrybucja S.A. pkt.2.3)

W km 17+790 projektowana trasa krzyżuje linię 15kV oraz koliduje z istniejącym słupem krańcowym (nr słupa istniejącego 28/39). Słup przebudować poza miejsce kolizji. Do projektowanego słupa typu Kgo (nr słupa projektowanego 28/39) zaciągnąć należy istniejące przewody linii napowietrznej typu 3xAFL-6 35mm2. Pozostały po przebudowie słup zdemontować. Z uwagi na bliskość istniejącego skrzyżowania z torowiskiem kolejowym linię 15kV nad trasą S19 pozostawić jako linię napowietrzną typu 3xAFL 6-35mm2 z zachowaniem normatywnych odległości.

LS2 (w warunkach nr R5/RM/ŁA/38/W/8/58/2018 z PGE Dystrybucja S.A. pkt.2.1)

Z kolidującego słupa linii 15kV (nr słupa 28/39 z kolizji LS1) schodzi linia kablowa SN relacji słup 28/39 – słup 28/40, krzyżująca drogę dojazdową. Do przebudowanego słupa krańcowego Kgo nr 28/39 należy zaciągnąć nowy odcinek linii kablowej typu XRUHAKXS 3x1x120mm2 i z drugiej strony połączyć go mufą kablową SN z odcinkiem istniejącym znajdującym się poza miejscem kolizji. Pozostały po przebudowie kolidujący odcinek linii kablowej należy usunąć.

LS3 (w warunkach nr R5/RM/ŁA/38/W/8/58/2018 z PGE Dystrybucja S.A. pkt.2.2)

Z kolidującego słupa linii 15kV (nr słupa 28/39 z kolizji LS1) schodzi także druga linia kablowa SN relacji słup 28/39 - 33, krzyżująca drogę dojazdową. Do przebudowanego słupa krańcowego Kgo nr 28/39 należy zaciągnąć nowy odcinek linii kablowej typu XRUHAKXS 3x1x120mm2 i z drugiej strony połączyć go mufą kablową SN z odcinkiem istniejącym znajdującym się poza miejscem kolizji. Pozostały po przebudowie kolidujący odcinek linii kablowej należy usunąć.

LS4 (w warunkach nr R5/RM/ŁA/38/W/8/58/2018 z PGE Dystrybucja S.A. pkt.2.4)

W km 18+610 projektowane łącznice i trasa S19 krzyżują istniejącą linię napowietrzną 15kV typu 3xAFL-6 70 mm2. Odcinek kolizyjny linii napowietrznej należy skablować. Po obydwu stronach poza obszarem kolizji wybudować dwa nowe słupy krańcowe typu Kgo (nr słupów odpowiednio 31 i 32). Pomiędzy słupami wykonać linię kablową typu XRUHAKXS 3x1x120mm2. Do projektowanych słupów zaciągnąć istniejące przewody linii napowietrznej 3xAFL 6-70 mm2. Pozostałe po przebudowie dwa kolidujące z trasą słupy istniejące nr 32 i nr 31 zdemontować.  

LS5 (w warunkach nr R5/RM/ŁA/38/W/8/58/2018 z PGE Dystrybucja S.A. pkt.2.5)

Projektowana trasa S19 w km 18+870 krzyżuje istniejącą linię napowietrzną 15kV w miejscu odejścia linii odgałęźnej. Odcinek kolizyjny magistralnej linii napowietrznej należy skablować. Po obydwu stronach poza obszarem kolizji wybudować dwa słupy krańcowe, pierwszy typu Kgo (nr słupa 50a - po stronie zachodniej projektowanej trasy) oraz drugi typu KKgo (nr słupa 50 - po stronie wschodniej S19). Pomiędzy słupami wykonać linię kablową typu XRUHAKXS 3x1x120mm2. Do projektowanych słupów zaciągnąć istniejące przewody linii napowietrznej typu 3xAFL-6 70mm2. Pozostały po przebudowie kolidujący z trasą słup odgałęźny nr 50 zdemontować.

LS6 (w warunkach nr R5/RM/ŁA/38/W/8/58/2018 z PGE Dystrybucja S.A. pkt.2.6)

Projektowana trasa S19 krzyżuje w km 18+870 do km 19+160 istniejącą odgałęźną linię napowietrzną 15kV typu 3xAFL-6 35mm2. Odcinek kolizyjny linii napowietrznej należy przebudować. 4 kolidujące z trasą słupy (nr 50/1, 50/2, 50/3 i 50/4) przenieść poza projektowany obszar drogi po jej wschodniej stronie. Wybudować nowe słupy. Przebudowaną linię połączyć z linia główną poprzez projektowany słup mocny z odłącznikiem (nr słupa 50/1). Do projektowanego ostatniego słupa nr 50/4 zaciągnąć istniejące przewody linii napowietrznej typu 3xAFL-6 35mm2. Pozostałe po przebudowie kolidujące z trasą słupy zdemontować.

Ln1 (w warunkach nr R5/RM/ŁA/38/W/8/58/2018 z PGE Dystrybucja S.A. pkt.2.7)

W km 19+820 do km 20+000 projektowana trasa S19 krzyżuje istniejącą linię napowietrzną nN typu AL 4x25mm2. Odcinek kolizyjny linii napowietrznej należy skablować. Po obydwu stronach poza obszarem kolizji wybudować dwa słupy krańcowe (nr słupa 2/I i 6/I). Pomiędzy słupami wykonać linię kablową typu YAKY 4x120mm2. Do projektowanych słupów zaciągnąć istniejące przewody linii napowietrznej. 5szt. kolidujących z trasą słupów nr 2/I, 3/I, 4/I, 5/I, 6/I, pozostałych po przebudowie zdemontować.  

 

Ln2 (w warunkach nr R5/RM/ŁA/38/W/8/58/2018 z PGE Dystrybucja S.A. pkt.2.7)

W km 19+820 do km 20+000 projektowana trasa S19 krzyżuje istniejącą linię napowietrzną nN typu AL 4x25 mm2. Odcinek kolizyjny linii napowietrznej wraz z dwoma kolidującymi słupami (nr słupów 8/I, 9/I) oraz przyłączami do wyburzanych zabudowań należy zdemontować.

LS7 (w warunkach nr R5/RM/ŁA/38/W/8/58/2018 z PGE Dystrybucja S.A. pkt.2.8)

W rejonie projektowanego węzła „Nisko Południe” projektowane łącznice i trasa S19 krzyżują istniejącą linię napowietrzną 15kV typu 3xAFL 6-70 mm2. Odcinek kolizyjny linii napowietrznej należy skablować. Po obydwu stronach poza obszarem kolizji wybudować dwa słupy krańcowe typu Kgo (nr projektowanych słupów 79 i 81) . Pomiędzy słupami wykonać linię kablową typu XRUHAKXS 3x1x120mm2. Do projektowanych słupów zaciągnąć istniejące przewody linii napowietrznej. 3szt. kolidujących z trasą słupów (nr 79,80,81) pozostałych po przebudowie zdemontować.

 

 

 

 

 

Ln3 (w warunkach nr R5/RM/ŁA/38/W/8/58/2018 z PGE Dystrybucja S.A. pkt.2.9)

 

W rejonie projektowanego węzła „Nisko Południe” projektowane łącznice i trasa S19 krzyżują istniejącą linię napowietrzną nN typu AsXSn 4x35mm2. Odcinek kolizyjny linii napowietrznej należy skablować. Po obydwu stronach poza obszarem kolizji wybudować dwa słupy krańcowe (nr słupów 57/3 i 57/8). Pomiędzy słupami wykonać linię kablową typu YAKY 4x120mm2. Do projektowanych słupów zaciągnąć istniejące przewody linii napowietrznej. 6szt. kolidujących z trasą słupów (nr słupów 57/3, 57/4, 57/5, 57/6, 57/7, 57/8),  pozostałych po przebudowie, zdemontować.

 

Ln4 (w warunkach nr R5/RM/ŁA/38/W/8/58/2018 z PGE Dystrybucja S.A. pkt.2.9)

 

W rejonie projektowanego węzła „Nisko Południe” projektowana łącznica trasy S19 krzyżuje  istniejącą odgałęźną linię kablową nN biegnącą w kierunku stacji redukcyjnej gazu znajdującej się na działce nr. 3272/6. Do projektowanego słupa krańcowego nr słu.57/3 ( z kolizji LN3) należy zaciągnąć nowy odcinek linii kablowej i połączyć go mufą kablową nN z odcinkiem istniejącym znajdującym się poza miejscem kolizji. Odcinek kolizyjny linii kablowej należy zdemontować.

LS8 (w warunkach nr R5/RM/ŁA/38/W/8/58/2018 z PGE Dystrybucja S.A. pkt.2.10)

Projektowana trasa S19 krzyżuje w km 23+810 istniejącą linię napowietrzną 15kV typu 3xAFL 6-35mm2. Odcinek kolizyjny linii napowietrznej należy skablować. Po obydwu stronach poza obszarem kolizji wybudować dwa słupy krańcowe typu Kgo (nr słupów 85/6 i 85/6a). Pomiędzy słupami wykonać linię kablową typu XRUHAKXS 3x1x120mm2. Do projektowanych słupów zaciągnąć istniejące przewody linii napowietrznej. Kolidujący z trasą słup istniejący nr 85/6, pozostały po przebudowie, zdemontować.

 

 

/ ZAMAWIAJĄCY
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
reprezentowany przez pełnomocników Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ KONSULTANT
ZBM Inwestor Zastępczy SA
ZDI Sp. z o.o. (Partner)
Promost Consulting Sp. z o.o. sp.k. (Partner)
www.zbm.com.pl
Ivia
/ PROJEKTANT
IVIA S.A.
www.ivia.pl
Script logo