-->
Loga UE

Aktualności

pon, 06/12/21

Otwarcie drogi ekspresowej S19

pią, 19/11/21

Wydanie Świadectwa Przejęcia

/ Zakres robót

Branża DROGOWA:

 

Przebieg projektowanego odcinka drogi ekspresowej S19 został wyznaczony na podstawie opracowań z poprzednich stadiów projektowych przyjętych decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych. Parametry przyjęte dla drogi  są zgodne Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

Droga ekspresowa S19 na odcinku od km 17+701,71 do km 24+160,23 będzie powiązana z istniejącą siecią drogową poprzez węzły drogowe typu WB. Na długości przedmiotowego zadania C drogi ekspresowej S19 zaprojektowano 2 węzły drogowe:

Węzeł „Rudnik nad Sanem” – węzeł typu „karo” z dwoma średnimi rondami i łącznicami typy P1, stanowi powiązanie drogi ekspresowej z istniejącą drogą krajową nr 77 (Lipnik-Przemyśl) oraz projektowaną obwodnicą Stalowej Woli i Niska. Węzeł zlokalizowany jest w km 18+493 drogi ekspresowej na terenie powiatu niżańskiego na obszarze gminy Rudnik nad Sanem oraz gminy Nisko. Węzeł zaprojektowano jako częściowo kolizyjny typu WB „karo”, ze skrzyżowaniem w postaci dwóch jednopasowych średnich rond w miejscu włączenia łącznic do istniejącej drogi krajowej nr 77. Rozwiązanie wysokościowe to przejście drogą nr 77 pod trasą główną.

Węzeł „Nisko Południe” – węzeł typu „półkoniczyna”, stanowi powiązanie drogi ekspresowej z istniejącą drogą krajową nr 19. Węzeł zlokalizowany jest w km ok. 22+962 drogi ekspresowej na terenie powiatu niżańskiego na obszarze gminy Nisko. Węzeł zaprojektowano jako częściowo kolizyjny typu WB „półkoniczyna” o przeciwległych ćwiartkach. Łącznice zaprojektowano w ćwiartkach północno-wschodniej oraz południowo-zachodniej.  Rozwiązanie wysokościowe obejmuje poprowadzenie drogi nr 19 nad trasą główną.

Projektowana droga ekspresowa została zaprojektowana jako droga o nawierzchni bitumicznej, o przekroju dwujezdniowym czteropasowym (S2/2).

Jezdnie drogi ekspresowej rozdzielone są pasem dzielącym szerokości min. 5,0 m. Na łukach w celu zapewnienia wymaganej przepisami odległości widoczności na zatrzymanie szerokość pasa dzielącego została odpowiednio zwiększona.

Parametry techniczne drogi ekspresowej S19:

-          długość odcinka ok.6 460 m

-          klasa techniczna S

-          prędkość projektowa Vp = 100 km/h

-          prędkość miarodajna Vm = 110 km/h

-          liczba pasów ruchu 4 (2x2) – docelowo 6 (2x3 z rezerwą na zewnątrz)

-          szerokość pasa ruchu 3,50 m

-          szerokość pasa dzielącego (z opaskami) min. 5,00 m

-          szerokość opasek wewnętrznych 0,50 m

-          szerokość pasów awaryjnych 2,50 m

-          szerokość poboczy gruntowych min. 1,50 m

-          pochylenie poprzeczne na prostej 2,50%

-          skrajnia pionowa 5,0 m

-          obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

-          kategoria ruchu KR7

Na całej długości, po obu stronach projektowanej drogi ekspresowej S19 zaprojektowano utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania o szerokości 3 m służący służbom utrzymującym drogę oraz służbą ratowniczym, jako dojazd awaryjny.

Parametry techniczne łącznic:

-          łączna długość łącznic - ok.2183 m

-          typ łącznicy P1

-          prędkość projektowa Vp =  40 km/h

-          szerokość jezdni 4,50 m

-          szerokość opaski wewnętrznej 0,50 m

-          szerokość opaski zewnętrznej 1,00 m

-          szerokość poboczy gruntowych min. 1,50 m

-          pochylenie poprzeczne na prostej 2,00%

-          skrajnia pionowa 4,70 m

-          obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

-          typ łącznicy 2xP1

-          prędkość projektowa Vp =  40 km/h

-          szerokość jezdni 4,50 m

-          szerokość opaski wewnętrznej 0,50 m

-          szerokość opaski zewnętrznej 1,00 m

-          szerokość poboczy gruntowych min. 1,50 m

-          pochylenie poprzeczne na prostej 2,00%

-          skrajnia pionowa 4,70 m

-          obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

-          kategoria ruchu KR6

Parametry techniczne drogi krajowej nr 19:

-          długość odcinka ok.717 m

-          klasa techniczna – G

-          liczba pasów ruchu – 2 pasy ruchu (po jednym dla każdego kierunku)

-          prędkość projektowa Vp = 60 km/h

-          prędkość miarodajna Vm = 80 km/h ( Vm = 70 km/h od km ok 0+590 do końca opracowania)

-          szerokość pasa ruchu - 3,50 m

-          szerokość opaski – 0,50 m

-          szerokość poboczy gruntowych – min. 1,50 m

-          pochylenie poprzeczne na prostej 2,00%

-          skrajnia pionowa 4,90 m

-          obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

-          kategoria ruchu KR6

 

Projektowana droga przebiega przez teren zabudowy.

 

Parametry techniczne drogi krajowej nr 77:

-          długość odcinka ok.535 m

-          klasa techniczna – GP

-          liczba pasów ruchu – 2 pasy ruchu (po jednym dla każdego kierunku)

-          prędkość projektowa Vp=60 km/h

-          prędkość miarodajna Vm=50 km/h

-          szerokość pasa ruchu - 3,50 m

-          szerokość opaski – 0,50 m

-          szerokość poboczy gruntowych – min. 1,50 m

-          pochylenie poprzeczne na prostej 2,00%

-          skrajnia pionowa 4,90 m

-          obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

-          kategoria ruchu KR6

 

Projektowana droga przebiega przez obszary znajdujące się poza terenem zabudowy.

Parametry techniczne włączenia obwodnicy miasta Stalowej Woli i Niska do Węzła „Rudnik nad Sanem” :

-          długość odcinka ok.380 m

-          klasa techniczna – GP

-          liczba pasów ruchu – 2 pasy ruchu (po jednym dla każdego kierunku)

-          prędkość projektowa Vp=60 km/h

-          prędkość miarodajna Vm=80 km/h ( Vm=50 km/h na odcinku poprzedzającym rondo od km ok 15+165 )

-          szerokość pasa ruchu - 3,50 m

-          szerokość opaski – 0,50 m

-          szerokość poboczy gruntowych – min. 1,50 m

-          pochylenie poprzeczne na prostej 2,00%

-          skrajnia pionowa 4,90 m

-          obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

-          kategoria ruchu KR5

 

Projektowana droga przebiega zarówno przez teren zabudowy
( w zakresie: od początku opracowania do ok km 15+000 ) jak i przez obszary znajdujące się poza terenem zabudowy ( w zakresie: od ok km 15+000 do końca opracowania).

Parametry techniczne dróg gminnych:

-          łączna długość dróg  – ok 422 m

-          klasa techniczna – L, D

-          liczba pasów ruchu – 2 pasy ruchu (po jednym dla każdego kierunku)

-          prędkość projektowa Vp = 30-40 km/h

-          szerokość pasa ruchu – 2,75 – 3,25 m (dla przekroju półulicznego)

-          szerokość jezdni – 5,50 – 6,0 m (dla przekroju półulicznego)

-          szerokość poboczy gruntowych – min. 0,75 m

-          pochylenie poprzeczne na prostej 2,00%

-          skrajnia pionowa 4,70 m

-          obciążenie nawierzchni 100 kN/oś

-          kategoria ruchu KR2

 

Projektowana droga gminna DG102704R przebiega zarówno przez teren zabudowy
( w zakresie: od km ok 0+186 do końca opracowania) jak i przez obszary znajdujące się poza terenem zabudowy ( w zakresie: od początku opracowania do km ok 0+186).

Projektowana droga gminna DG102705R przebiega przez teren zabudowy

Projektowana droga leśna przebiega przez obszary znajdujące się poza terenem zabudowy.

Parametry techniczne dodatkowych jezdni:

-          łączna długość dodatkowych jezdni – ok 9163 m

-          klasa techniczna – D

-          prędkość projektowa Vp=30 km/h

-          szerokość jezdni – min. 3,50 m

-          szerokość poboczy gruntowych – min. 0,75 m

-          pochylenie poprzeczne na prostej 2,00% (3,00 % dla nawierzchni z kr. mineralnego)

-          mijanki o szerokości 1,50 m

-          długość mijanki 25 m

-          skos wjazdowy i wyjazdowy 1:2

-          skrajnia pionowa 4,70 m

-          obciążenie nawierzchni 100 kN/oś

-          kategoria ruchu KR1

 

Branża MOSTOWA:

Obiekt WS-10

Obiekt zaprojektowano jako konstrukcję zintegrowaną ramową, monolityczną, żelbetową.

Obiekt służy do przeprowadzenie drogi ekspresowej S19 nad przeszkodą, którą stanowią droga DK77.

Parametry Techniczne:

Element:

WS-10 L

WS-10 P

Długość całkowita obiektu:

16,325 m

16,325 m

Rozpiętość teoretyczna:

15,50 m

15,50 m

Szerokość całkowita obiektu:

12,20 m

12,20 m

Wysokość konstrukcyjna:

1,035 m

1,035 m

Wysokość dźwigara:

0,80 m

0,80 m

Schemat statyczny:

zintegrowany, ramowy, jednoprzęsłowy

zintegrowany, ramowy, jednoprzęsłowy

Klasa obciążenia wg normy:

A wg PN-85/S-10030

A wg PN-85/S-10030

Kąt skrzyżowania osi podłużnej z osią przeszkody:

76,1°

76,1°

Skrajnia pod obiektem:

4,70+0,20 m

4,70+0,20 m

 

Obiekt WS-11

Obiekt zaprojektowano jako konstrukcję zintegrowaną ramową z wykorzystaniem belek prefabrykowanych typu „T”.

Obiekt służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S19 nad przeszkodą, którą stanowią droga leśna oraz linia kolejowa normalnotorowa LK68 Lublin - Przeworsk, która jest aktualnie linią dwutorową, zelektryfikowaną.

Parametry Techniczne:

Element:

WS-11 L

WS-11 P

Długość całkowita obiektu:

28,23 m

28,23 m

Rozpiętość teoretyczna:

27,20 m

27,20 m

Szerokość całkowita obiektu:

12,20 m

12,20 m

Wysokość konstrukcyjna:

1,47 m

1,47 m

Wysokość dźwigara:

1,0 m

1,0 m

Schemat statyczny:

zintegrowany, ramowy

zintegrowany, ramowy

Klasa obciążenia wg normy:

A wg PN-85/S-10030

(K+0,3K zgodnie z PFU)

A wg PN-85/S-10030

(K+0,3K zgodnie z PFU)

Kąt skrzyżowania osi podłużnej z osią przeszkody:

67.6°

67.6°

Skrajnia pod obiektem:

drogowa 4,50+0,20 m

kolejowa 6,90 m

drogowa 4,50+0,20 m

kolejowa 6,90 m

 

Obiekt WS-12

Obiekt zaprojektowano jako konstrukcję zintegrowaną ramową, monolityczną, żelbetową.

Obiekt służy do przeprowadzenie drogi ekspresowej S19 nad przeszkodą, którą stanowi droga gminna  DG 102704R

Parametry Techniczne:

Element:

WS-12 L

WS-12 P

Długość całkowita obiektu:

11,35 m

11,35 m

Rozpiętość teoretyczna:

10,53 m

10,53 m

Szerokość całkowita obiektu:

13,54 m

13,15 m

Wysokość konstrukcyjna:

0,93 m

1,03 m

Wysokość dźwigara:

0,70 m

0,70 m

Schemat statyczny:

zintegrowany, ramowy, jednoprzęsłowy

zintegrowany, ramowy, jednoprzęsłowy

Klasa obciążenia wg normy:

A wg PN-85/S-10030

(K+0,3K zgodnie z PFU)

A wg PN-85/S-10030

(K+0,3K zgodnie z PFU)

Kąt skrzyżowania osi podłużnej z osią przeszkody:

78°

78°

Skrajnia pod obiektem:

drogowa 4,50+0,20 m

drogowa 4,50+0,20 m

 

Obiekt PZŚd-13

Obiekt zaprojektowano jako konstrukcję zintegrowaną ramową, monolityczną, żelbetową.

Obiekt służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S19 nad przeszkodą, którą stanowią projektowany ciek oraz przejście dla średnich zwierząt.

Parametry Techniczne:

Element:

PZŚd-13 L

PZŚd-13 P

Długość całkowita obiektu:

16,60 m

16,60 m

Rozpiętość teoretyczna:

15,80 m

15,80 m

Szerokość całkowita obiektu:

14,15 m

13,15 m

Wysokość konstrukcyjna:

1,05 m

1,13 m

Wysokość dźwigara:

0,80 m

0,80 m

Schemat statyczny:

zintegrowany, ramowy, jednoprzęsłowy

zintegrowany, ramowy, jednoprzęsłowy

Klasa obciążenia wg normy:

A wg PN-85/S-10030

(K+0,3K zgodnie z PFU)

A wg PN-85/S-10030

(K+0,3K zgodnie z PFU)

Kąt skrzyżowania osi podłużnej z osią przeszkody:

90.0°

90.0°

Skrajnia pod obiektem:

3,50 m

3,50 m

 

Obiekt WD-14

Obiekt zaprojektowano w formie dwuprzęsłowego ramowego ustroju płytowo-belkowego, wkomponowany w drogowy układ węzła „Nisko Południe”. Obiekt zostanie wykonany w technologii monolitycznej na miejscu budowy, jako obiekt sprężony.

Projektowany obiekt inżynierski zlokalizowany w obrębie węzła „Nisko Południe”, służy do przeprowadzenia drogi krajowej DK19 ponad przeszkodą, którą stanowią projektowana dwujezdniowa droga ekspresowa S19.

Parametry Techniczne

Element:

WD-14

Długość całkowita obiektu:

53,60 m

Rozpiętość teoretyczna:

27,50+24,90 m

Szerokość całkowita obiektu:

18,90 m

Wysokość konstrukcyjna:

1,60 m

Wysokość dźwigara:

1,40 m

Schemat statyczny:

dwuprzęsłowy, ramowy

Klasa obciążenia wg normy:

A wg PN-85/S-10030

Kąt skrzyżowania osi podłużnej z osią przeszkody:

85,7°

Skrajnia pod obiektem:

min.5,00 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt WS-15

Obiekt zaprojektowano w formie dwuprzęsłowego ramowego ustroju płytowo-belkowego. Obiekt zostanie wykonany w technologii monolitycznej na miejscu budowy, jako obiekt sprężony

Parametry Techniczne:

Element:

WS-15 L

WS-15 P

Długość całkowita obiektu:

68,16 m

68,75 m

Rozpiętość teoretyczna:

33,00+33,00 m

33,30+33,30 m

Szerokość całkowita obiektu:

12,20 m

14,30 m

Wysokość konstrukcyjna:

1,87 m

1,83 m

Wysokość dźwigara:

1,60 m

1,60 m

Schemat statyczny:

dwuprzęsłowy, ramowy

dwuprzęsłowy, ramowy

Klasa obciążenia wg normy:

A wg PN-85/S-10030

(K+0,3K zgodnie z PFU)

A wg PN-85/S-10030

(K+0,3K zgodnie z PFU)

Kąt skrzyżowania osi podłużnej z osią przeszkody:

49.5°

49.5°

Skrajnia pod obiektem:

drogowa (DD15P)

droga gminna 4,5+0,2 m

kolejowa 6,40 m

drogowa (DD15P) droga gminna 4,5+0,2m

kolejowa 6,40 m

 

Przepusty drogowe

Obiekty zaprojektowano jako konstrukcje stalowe z blach falistych.

Parametry Techniczne:

Lp

Nazwa(*)

Droga

Kilometraż

Przeszkoda

Długość [m]

Przekrój [m]

Posadowienie

Klasa obciążenia

1

PD-1

DD-11P

0+542.15

Rów 10A

19.50

DN 1,5

bezpośrednie

B

2

PD-3

S 19

18+240.24

Rów 10A

49.60

DN 1,5

bezpośrednie

A,  STANAG kl. 150

3

PD-1

DD-03L Zjazd

0+007.23

Rów 10A

9.00

DN 1,5

bezpośrednie

B

4

PD-1

DD-14P

0+132.7

Rów 11

18.40

DN 1,5

bezpośrednie

B

5

PD-1

DD-07L

0+118.20

Rów 11

18.30

DN 1,5

bezpośrednie

B

6

PD-2

DD-14P

0+589.52

Rów 12

16.90

DN 2,2

bezpośrednie

B

7

PD-5

S-19

20+782.03

Rów 12

37.90

DN 2,2

bezpośrednie

A,  STANAG kl. 150

8

PD-2

DD-07L

0+603.43

Rów 12

16.50

DN 2,2

bezpośrednie

B

9

PD-3

DD-14P

1+835.77

Ciek 14 (Barcówka)

26.80

szer. 6,90; wys. 3,89

bezpośrednie

B

10

PD-6

S-19

22+057.97

Ciek 14 (Barcówka)

48.30

szer. 6,90; wys. 3,89

bezpośrednie

A,  STANAG kl. 150

11

PD-4

DD-07L

1+997.00

Ciek 14 (Barcówka)

20.20

szer. 6,90; wys. 3,89

bezpośrednie

B

12

PD-3

DD-07L

1+860.02

Rów 14

16.50

DN 1,5

bezpośrednie

B

13

PD-2

DK-19

0+595.89

Ciek 17 (Barcówka)

32.00

szer. 5,99; wys. 3,57

bezpośrednie

A,  STANAG kl. 150

14

PD-1

DK-19

0+325.33

Rów 15

45.10

DN 1,5

bezpośrednie

A,  STANAG kl. 150

15

PD-1

NP_L03

0+137.14

Rów 15

21.60

DN 1,5

bezpośrednie

A,  STANAG kl. 150

16

PD-1

NP_L04

0+171.46

Rów 15

19.40

DN 1,5

bezpośrednie

A,  STANAG kl. 150

17

PD-1

DD-15P

0+247.01

Rów 15

15.00

DN 1,5

bezpośrednie

B

18

PD-5

DD-15P

1+462.80

Rów 18a

14.40

DN 1,5

bezpośrednie

B

19

PD-7

S-19

23+783.25

Ciek 18 (Barcówka)

65.00

szer. 5,99; wys. 3,57

bezpośrednie

A,  STANAG kl. 150

20

PD-2

DD-15P

0+947.42

Ciek 18 (Barcówka)

22.60

szer. 5,99; wys. 3,57

bezpośrednie

B

 

 

Roboty BRANŻOWE:

 

Budowa oświetlenia drogowego

Przewiduje się wybudowanie nowego oświetlenia LED oraz modernizacja istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED w ramach projektowanego zadania:

-          na  węzłach drogowych;

-          w obrębie skrzyżowań jeżeli jedna z krzyżujących się dróg jest oświetlona;

-          na skrzyżowaniach typu rondo;

-          na skrzyżowaniach w terenie zabudowanym, przy których znajdują się budynki użyteczności publicznej, przystanki komunikacji miejskiej;

 

Przebudowa sieci średniego i niskiego napięcia PGE

LS1 (w warunkach nr R5/RM/ŁA/38/W/8/58/2018 z PGE Dystrybucja S.A. pkt.2.3)

W km 17+790 projektowana trasa krzyżuje linię 15kV oraz koliduje z istniejącym słupem krańcowym (nr słupa istniejącego 28/39).

 

LS2 (w warunkach nr R5/RM/ŁA/38/W/8/58/2018 z PGE Dystrybucja S.A. pkt.2.1)

Z kolidującego słupa linii 15kV (nr słupa 28/39 z kolizji LS1) schodzi linia kablowa SN relacji słup 28/39 – słup 28/40, krzyżująca drogę dojazdową.

 

LS3 (w warunkach nr R5/RM/ŁA/38/W/8/58/2018 z PGE Dystrybucja S.A. pkt.2.2)

Z kolidującego słupa linii 15kV (nr słupa 28/39 z kolizji LS1) schodzi także druga linia kablowa SN relacji słup 28/39 - 33, krzyżująca drogę dojazdową.

 

LS4 (w warunkach nr R5/RM/ŁA/38/W/8/58/2018 z PGE Dystrybucja S.A. pkt.2.4)

W km 18+610 projektowane łącznice i trasa S19 krzyżują istniejącą linię napowietrzną 15kV typu 3xAFL-6 70 mm2.

 

LS5 (w warunkach nr R5/RM/ŁA/38/W/8/58/2018 z PGE Dystrybucja S.A. pkt.2.5)

Projektowana trasa S19 w km 18+870 krzyżuje istniejącą linię napowietrzną 15kV w miejscu odejścia linii odgałęźnej.

 

LS6 (w warunkach nr R5/RM/ŁA/38/W/8/58/2018 z PGE Dystrybucja S.A. pkt.2.6)

Projektowana trasa S19 krzyżuje w km 18+870 do km 19+160 istniejącą odgałęźną linię napowietrzną 15kV typu 3xAFL-6 35mm2.

 

Ln1 (w warunkach nr R5/RM/ŁA/38/W/8/58/2018 z PGE Dystrybucja S.A. pkt.2.7)

W km 19+820 do km 20+000 projektowana trasa S19 krzyżuje istniejącą linię napowietrzną nN typu AL 4x25mm2.

 

Ln2 (w warunkach nr R5/RM/ŁA/38/W/8/58/2018 z PGE Dystrybucja S.A. pkt.2.7)

W km 19+820 do km 20+000 projektowana trasa S19 krzyżuje istniejącą linię napowietrzną nN typu AL 4x25 mm2.

 

LS7 (w warunkach nr R5/RM/ŁA/38/W/8/58/2018 z PGE Dystrybucja S.A. pkt.2.8)

W rejonie projektowanego węzła „Nisko Południe” projektowane łącznice i trasa S19 krzyżują istniejącą linię napowietrzną 15kV typu 3xAFL 6-70 mm2.

 

Ln3 (w warunkach nr R5/RM/ŁA/38/W/8/58/2018 z PGE Dystrybucja S.A. pkt.2.9)

W rejonie projektowanego węzła „Nisko Południe” projektowane łącznice i trasa S19 krzyżują istniejącą linię napowietrzną nN typu AsXSn 4x35mm2

 

Ln4 (w warunkach nr R5/RM/ŁA/38/W/8/58/2018 z PGE Dystrybucja S.A. pkt.2.9)

W rejonie projektowanego węzła „Nisko Południe” projektowana łącznica trasy S19 krzyżuje  istniejącą odgałęźną linię kablową nN biegnącą w kierunku stacji redukcyjnej gazu znajdującej się na działce nr. 3272/6.

 

LS8 (w warunkach nr R5/RM/ŁA/38/W/8/58/2018 z PGE Dystrybucja S.A. pkt.2.10)

Projektowana trasa S19 krzyżuje w km 23+810 istniejącą linię napowietrzną 15kV typu 3xAFL 6-35mm2.

 

Przebudowa sieci wysokiego napięcia 110 kV

Istniejąca, jednotorowa napowietrzna linia 110 kV relacji Elektrownia Stalowa Wola - Rudnik, krzyżuje projektowaną drogę ekspresową S19 w km. 18+457 oraz projektowany węzeł drogowy.

 

Przebudowa sieci trakcyjnej - linia kolejowa nr 68

Projektowana droga S19 krzyżuje linię kolejową nr 68 w km 118,954. W miejscu skrzyżowania przewiduje się budowę wiaduktu WS-11. Projektowany wiadukt koliduje z istniejącymi słupami trakcyjnymi i siecią jezdną.

 

Roboty obejmują przebudowę istniejącej sieci trakcyjnej pod projektowanym wiaduktem:

           montaż słupów poza obrysem wiaduktu

           przewieszenie sieci na nowe słupy

           obniżenie i profilowanie sieci trakcyjnej

           demontaż słupów trakcyjnych kolidującego z projektowanym wiaduktem

           regulację sieci trakcyjnej po przebudowie

 

Przebudowa linii średniego napięcia pkp wzdłuż linii kolejowej nr 65

W rejonie linii kolejowej nr 65 znajduje się skrzyżowanie linii napowietrznej SN z budowaną drogą ekspresową S19 w km 23+900 – 24+000. Z uwagi na budowę wiaduktu drogowego nad torowiskiem kolejowym kolidujące przęsło zostanie zlikwidowane, a linia pod trasą S19 zostanie skablowana.

 

Przebudowa linii potrzeb nietrakcyjnych - linia kolejowa nr 68

Projektowana droga S19 krzyżuje linię kolejową nr 68 w km 118,954. W miejscu skrzyżowania przewiduje się budowę wiaduktu WS-11. Projektowany wiadukt koliduje z istniejącymi słupami trakcyjnymi i przewodami linii potrzeb nietrakcyjnych, prowadzonych na słupach trakcyjnych.

 

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

 

Budowa kanału technologicznego

W związku z projektowanym nowym układem drogowym projektuje się kanał technologiczny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne oraz zgodnie z „Wytyczne dla kanałów technologicznych.” wersja 3 wydana przez GDDKiA w  dniu 03 październik 2017r.

 

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

W związku z projektowanym nowym układem drogowym należy przebudować sieć telekomunikacyjną podziemną i nadziemną operatorów telekomunikacyjnych w tym Orange Polska S.A., Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie zarządzanej przez Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o. Warszawa, PKP TELKOL, TK TELEKOM, która koliduje z przedmiotową inwestycją.

 

BRANŻA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA

 

Budowa odwodnienia drogi i urządzeń oczyszczających

Zaprojektowany system odwodnienia uwarunkowany jest niweletą i przekrojem poprzecznym drogi oraz możliwością odprowadzenia wód opadowych do istniejących cieków oraz rowów melioracyjnych.

Projektowana droga ekspresowa będzie odwodniona powierzchniowo z odprowadzeniem wód opadowych z jezdni bezpośrednio do rowów drogowych lub z zastosowaniem (w miejscach, gdzie jest to konieczne) ścieku zewnętrznego przykrawędziowego z wylotami do rowu drogowego. W miejscach, w których rzędne wysokościowe projektowanej drogi oraz rowów drogowych nie pozwalają na odprowadzenie wód opadowych przykanalikiem bezpośrednio do rowu, zaprojektowano kolektory kanalizacji deszczowej.

 

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,  ciśnieniowej oraz likwidacja istniejących zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne (pot. Szambo) kolidujących z projektowaną drogą ekspresową S19:

Zakres prac związanych z przebudową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje:

Nr obiektu

Kilometraż trasy

Określenie obiektu

Kolizja 1

21+960

trasy S19

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

 

Zakres prac związanych z likwidacją sieci i zbiorników kanalizacji sanitarnej obejmuje:

Nr obiektu

Kilometraż trasy

Określenie obiektu

Likwidacja 1

19+948

trasy S19

Likwidacja kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją zbiornika bezodpływowego

Likwidacja 2

20+055

trasy S19

Likwidacja kanalizacji

sanitarnej wraz z

likwidacją zbiornika

bezodpływowego

Likwidacja 3

20+091

trasy S19

Likwidacja kanalizacji

sanitarnej wraz z

likwidacją zbiornika

bezodpływowego

 

 

 

Przebudowa sieci wodociągowej

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz likwidacja istniejących studni, urządzeń i zbiorników wodnych kolidujących z projektowaną drogą ekspresową S19

Zakres prac związanych z przebudową istniejącej sieci wodociągowej obejmuje:

Nr obiektu

Kilometraż trasy

Określenie obiektu

Kolizja 1

23+016

trasy S19

Przebudowa wodociągu Dn50 i Dn110

 

W związku z projektowaną drogą S19 występuje konieczność zlikwidowania studni wodociągowych oraz obiektów i zbiorników wodnych:

Nr obiektu

Kilometraż trasy

Nr działki

Likwidacja 1

19+944 S19 str.P

 

2858

Likwidacja 2

20+071 S19 str. P

 

2862

Likwidacja 3

20+105 trasy S19 str.P

 

2864

Likwidacja 4

20+133 S19 str.L

 

2866

 

Nr obiektu

Kilometraż trasy

Nr działki

Likwidacja

sadzawki 1

17+915 S19 str.P

 

23, 24

Likwidacja

zdroju 1

20+128 S19 str. L

 

2866

 

BRANŻA GAZOWA

 

Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia Gaz-System

Przedmiotem opracowania jest przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia:

- DN 700 MOP 5,5 MPa relacji Jarosław – Rozwadów [OGP Gaz-System S. A.],

- DN 300 MOP 5,5 MPa relacji Jarosław – Sandomierz [OGP Gaz-System S. A.].

wraz z likwidacją istniejących odcinków gazociągu kolidujących z projektowaną drogą ekspresową S19.

 

Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia PSG

Przedmiotem opracowania jest przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia:

- DN125 MOP 6,0 MPa [PSG Sp. z o. o.],

wraz z likwidacją istniejących odcinków gazociągu kolidujących z projektowaną drogą ekspresową S19.

 

Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia PSG

Przedmiotem opracowania jest przebudowa gazociągu średniego ciśnienia:

- DN32 [PSG Sp. z o. o.],

wraz z likwidacją istniejącego odcinka gazociągu kolidującego z projektowaną drogą ekspresową S19.

 

BRANŻA HYDROTECHNICZNA

 

Przebudowa cieków i rowów melioracyjnych

Projektowana inwestycja koliduje z siecią rowów, które zgodnie z pozyskanym wywiadem branżowym nie są rowami melioracyjnym. Zachowanie ciągłości rowów zapewnione będzie poprzez zabudowę obiektów i przepustów zgodnie z ustalonymi przepływami.

Lp.

Nazwa

Kilometraż trasy głównej

Charakterystyka robót

1

rów 10a

18+240

Cel robót: przeprowadzenie wód miarodajnych
Przebudowa
wraz z zabudową przepustów.

2

rów 11

20+312

Cel robót: przeprowadzenie wód miarodajnych
Przebudowa
wraz z zabudową obiektu i przepustów.

3

rów 11A

20+312 L

Cel robót: przeprowadzenie wód miarodajnych
Przebudowa
.

4

rów 12

20+782

Cel robót: przeprowadzenie wód miarodajnych
Przebudowa
wraz z zabudową przepustów.

5

rów 13

20+782 L

Cel robót: przeprowadzenie wód miarodajnych
Przebudowa
.

6

rz. Barcówka (nr 14)

20+058

Cel robót: przeprowadzenie wód miarodajnych
Przebudowa
wraz z zabudową przepustów.

7

rów 14

20+058 L

Cel robót: przeprowadzenie wód miarodajnych
Przebudowa
wraz z zabudową przepustu

8

rów 15

22+961 P

Cel robót: przeprowadzenie wód miarodajnych
Przebudowa
wraz z zabudową przepustów.

9

rów 15A

23+148 P

Cel robót: przeprowadzenie wód miarodajnych
Przebudowa
.

10

rz. Barcówka (nr 17)

23+006 L

Cel robót: przeprowadzenie wód miarodajnych
Przebudowa wraz z zabudową przepustu.

11

rów 18a

23+716 L

Cel robót: przeprowadzenie wód miarodajnych.
Przebudowa
wraz z zabudową przepustu.

12

rz. Barcówka (nr 18)

23+782

Cel robót: przeprowadzenie wód miarodajnych.
Przebudowa
wraz z zabudową przepustów.

13

rów 19 (Stary Kanał)

24+104

Konserwacja.

 

 

 

BRANŻA DENDROLOGICZNA

 

Inwentaryzacja dendrologiczna z planem wycinki

Do usunięcia, tj. do wycięcia i wykarczowania, zakwalifikowano drzewa i krzewy, które kolidują z projektowanymi powierzchniami przeznaczonymi do ruchu pojazdów i obsługi podróżnych, rowami, poboczami, skarpami nasypów oraz wykopów, jak również z elementami uzbrojenia terenu (wodociągi, kanalizacja, gazociągi, telekomunikacja, energetyka).

 

Projekt nasadzeń

Zieleń wraz z przejściami dla zwierząt będzie tworzyć wielofunkcyjny system, minimalizujący negatywne oddziaływanie na środowisko oraz na krajobraz. W związku z powyższym, dla budowy przedmiotowego odcinka drogi S19, zaprojektowano układ zieleni, spełniający następujące funkcje:

 

-          Funkcja biologiczna - odtworzenie naturalnej strefy ekotonowej przy nowo budowanych drogach. Wprowadzana zieleń przy przejściach spowoduje zachowanie ciągłości migracji fauny,

-          Funkcja biocenotyczna - zaprojektowana zieleń częściowo zrekompensuje straty spowodowane usunięciem, tworząc tym samym możliwość odbudowy ożywionej części ekosystemu i całościowo powstanie nowych biocenoz.

-          Funkcja estetyczna- zieleń towarzysząca drodze, kiedy swoim składem przypomina zieleń istniejącą, sprawia, że droga wtapia się w krajobraz oraz wzbogaca zielenią tereny pozbawione zadrzewień.

 

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

 

Projekt rozbiórki obiektów kubaturowych

Zakres przewidywanych prac budowlanych zakłada rozbiórkę szesnastu budynków i obiektów małej architektury kolidujących z inwestycji.

 

 

 

 

 

/ ZAMAWIAJĄCY
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
reprezentowany przez pełnomocników Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
ZDI Sp. z o.o. (Partner)
Promost Consulting Sp. z o.o. sp.k. (Partner)
www.zbm.com.pl
Ivia
/ PROJEKTANT
IVIA S.A.
www.ivia.pl
Script logo